Szwajcaria nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, jednak jako jeden z najbogatszych krajów w Europie cieszy się zainteresowaniem wśród Polaków, którzy chętnie podejmują tam pracę ze względu na wysoki poziom życia i pracy, polityczną stabilność, pozytywny klimat ekonomiczny, a także znakomitą opiekę zdrowotną.

Pozwolenie na pracę

Izabella Budek, konsultant w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że przed wyjazdem z Polski do pracy w Szwajcarii należy zadbać o uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę w tym kraju.

- Szwajcaria przyznaje specjalne kontyngenty dla pracowników pochodzących m.in. z Polski. Kontyngenty będą zwiększane co rok i do 30 kwietnia 2011 r. wzrosną odpowiednio do 3 tys. (praca powyżej jednego roku) i do 29 tys. (praca od dwóch do 12 miesięcy). Obecnie kontyngenty wynoszą odpowiednio 2,2 tys. i 19,2 tys. pozwoleń na pobyt. Przy czym wydawane są dwa typy zezwoleń na pracę: krótkoterminowe (4-12 miesięcy) oraz długoterminowe (1-5 lat) - dodaje Izabella Budek. A od 2011 roku polscy obywatele otrzymają pełny dostęp do szwajcarskiego rynku pracy.

Ekspert PricewaterhouseCoopers dodaje również, że obok pozwolenia na pracę ważne jest otrzymanie pozwolenia na pobyt, które otrzymuje się wraz z pozwoleniem na pracę.

Rezydencja podatkowa

Dana osoba zostanie uznana za rezydenta podatkowego w Szwajcarii, jeśli przebywa w tym kraju z intencją stałego pobytu i jeśli tam znajduje się jej centrum interesów osobistych i ekonomicznych. Z informacji Izabelli Budek wynika, że obywatel Polski pracujący w Szwajcarii będzie również uznany za rezydenta podatkowego tego kraju na podstawie wewnętrznego prawa Szwajcarii, jeśli:

•  zamierza wykonywać pracę zarobkową w Szwajcarii przez więcej niż 30 dni w roku lub

•  przebywa więcej niż 90 dni w roku w Szwajcarii bez wykonywania pracy zarobkowej.

- Polak, który zostanie uznany za rezydenta podatkowego Szwajcarii, będzie podlegał opodatkowaniu od dochodu i majątku od dnia przyjazdu do Szwajcarii. Jako rezydent podatkowy Szwajcarii będzie zobowiązany do opodatkowania w tym kraju swoich światowych dochodów oraz majątku. Jednocześnie obywatel Polski, jeśli będzie nierezydentem podatkowym Szwajcarii, wówczas będzie podlegał opodatkowaniu w tym kraju tylko na ograniczonych źródłach dochodu - stwierdza Izabella Budek.

Podatek od dochodów

Polak będący pracownikiem szwajcarskiej spółki podlega opodatkowaniu w Szwajcarii w odniesieniu do otrzymanej pensji oraz innych świadczeń w naturze. Z informacji PricewaterhouseCoopers wynika, że w Szwajcarii obowiązuje także podatek od majątku (nakładany tylko przez władze skarbowe kantonalne).

Jednocześnie cudzoziemcom przysługują specjalne odliczenia od podatku lub wydatki wolne od podatku, tj.: koszty przyjazdu, koszty wynajmu domu/mieszkania, szkoła dla dzieci.

- Co ważne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci podatkowi Szwajcarii mają prawo do odliczenia od podatku następujących określonych wydatków (które są jednak limitowane): zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne; zapłaconych odsetek na długach/wierzytelnościach; odsetek płaconych w związku z kredytem hipotecznym; darowizn na szwajcarskie organizacje charytatywne; dodatkowych wydatków medycznych - dodaje Izabella Budek.

Zeznanie podatkowe

Osoba, która jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego w Szwajcarii, powinna złożyć takie zeznanie do końca marca następującego po danym roku podatkowym. Rok podatkowy w Szwajcarii to rok kalendarzowy.

Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do 30 listopada następującego po danym roku podatkowym w przypadkach, gdy zeznanie podatkowe danej osoby przygotowuje - w imieniu podatnika - doradca podatkowy. Pary małżeńskie mają prawo do łącznego rozliczenia swoich dochodów.

- W prawie wszystkich przypadkach szwajcarskie zobowiązania podatkowe są opłacane poprzez pobranie podatku u źródła, wówczas co do zasady nie ma obowiązku składania szwajcarskiego zeznania podatkowego. To pracodawca szwajcarski jest zobowiązany potrącić odpowiednio podatek federalny, kantonalny i gminny od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi. Ale np. w przypadku innych dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na terytorium Szwajcarii niezbędne będzie złożenie szwajcarskiego zeznania podatkowego. Ponadto, jeśli dochód lub majątek nierezydenta podatkowego Szwajcarii przekracza dany próg dochodu do opodatkowania, wówczas zeznanie podatkowe również powinno być złożone - tłumaczy Izabella Budek.

Według naszej rozmówczyni, dochody z pracy najemnej uzyskane przez Polaka (który jest polskim rezydentem podatkowym) na terytorium Szwajcarii zostaną wyłączone z opodatkowania w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Szwajcarią. Natomiast zostaną one doliczone do dochodów osiągniętych przez pracownika ze źródeł położonych w Polsce w celu obliczenia tzw. efektywnej stawki podatkowej (metoda wyłączenia z progresją).

Płatność podatku

Zobowiązanie podatkowe jest ustalane na podstawie złożonego zeznania podatkowego, a następnie władze podatkowe federalne, kantonalne i gminne w formie decyzji określają zobowiązanie podatkowe do zapłaty dla podatnika. Określenie finalnej kwoty podatku do zapłaty może zająć szwajcarskim władzom skarbowym nawet do dwóch lat.

Warto wiedzieć, że Polak opuszczający Szwajcarię powinien poinformować władze kantonalne o swoim wyjeździe.