Fundacja, której celem jest wspieranie produkcji filmów, nie skorzysta ze zwolnienia z podatku, gdy swój dochód przeznaczy na zakup obligacji, choćby wyemitowała je spółka zajmująca się produkcją filmową – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła fundacji, której celem statutowym jest działalność kulturalna, w tym m.in. wspieranie twórczości filmowej. Podmiot nabył obligacje wyemitowane przez spółkę, której podstawowa działalność jest związana z produkcją filmów, a więc jest zbieżna z celami statutowymi fundacji.
Sądziła więc ona, że w takim razie nie musi płacić podatku od dochodu wydanego na nabycie obligacji. Powoływała się na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, zwalniający z podatku dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna, pod warunkiem, że zostaną one przeznaczone na ten właśnie cel.
Fundacja uważała, że udzielenie wsparcia finansowego spółce o zbliżonym profilu działalności jest wydatkiem na cele statutowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że fundacja nie może skorzystać ze zwolnienia, bo nie przeznaczyła pieniędzy na cel statutowy. Takie wydatkowanie musi mieć charakter bezpośredni – stwierdził.
Fundacja przegrała w sądach obu instancji. WSA w Krakowie zwrócił uwagę na to, że warunki zwolnienia zostały określone nie tylko w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ale również w art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz art. 17 ust. 1b tej ustawy. Wynika z nich, że warunkiem zwolnienia z podatku jest wydatkowanie dochodów na cel wymieniony w art. 17 ust. 1, czyli statutowy, np. działalność kulturalną.
Nie można przyjąć, że nabycie obligacji jest wydatkiem bezpośrednio realizującym cele statutowe fundacji, czyli służącym bezpośrednio działalności kulturalnej, bo fundacja nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób spółka wykorzysta otrzymane środki pieniężne – stwierdził WSA. Ponadto – dodał – produkcja filmów jest jednym z podstawowych rodzajów działalności spółki, ale nie- jedynym. Nie ma więc pewności, że pieniądze z emisji obligacji, które otrzymała, będą przeznaczone na jej działalność podstawową.
Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodził się z fiskusem i WSA, że nie ma bezpośredniego związku między dochodem skarżącej a wydaniem go na cele służące realizacji jej zadań statutowych. – Nie ma też żadnej pewności, że spółka przeznaczy uzyskane z emisji obligacji pieniądze na produkcję filmową – powiedział sędzia Sławomir Presnarowicz.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2155/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia