Budżet państwa zyskuje na 60-dniowym terminie zwrotu VAT ponad 700 mln zł rocznie. Gdyby wprowadzony został mechanizm split payment (podzielonej płatności), korzyści te byłyby jeszcze większe.
Ponad 700 mln zł wyliczone dla 2014 r. to potencjalny koszt odsetek, jakie musiałby zapłacić budżet państwa posiadaczom obligacji Skarbu Państwa
Terminy zwrotu VAT są trzy: 60-dniowy (podstawowy), 25-dniowy (przyspieszony) i 180-dniowy (wydłużony). Łącznie, biorąc pod uwagę kwoty zwracane podatnikom we wszystkich trzech terminach, korzyść budżetu państwa wahała się w ostatnich latach w przedziale pomiędzy 487,62 mln zł w 2006 r. a 781,56 mln zł w 2014 r.
Zyski budżetu państwa z dysponowania pieniędzmi podatników przedstawia symulacja, w której najdalej idącym założeniem jest uznanie, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym powinna być zwrócona w tym samym dniu co dzień złożenia deklaracji przez podatnika. Alternatywnie, jeżeli taki zwrot następowałby później, podatnik powinien być wynagradzany za udostępnianie swoich pieniędzy budżetowi w identycznej wysokości jak posiadacz obligacji Skarbu Państwa.
Przypomnijmy, że obecnie dysponowanie środkami podatnika (kwotą różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym) w okresie od momentu złożenia deklaracji (czyli wykazania istnienia kwoty do zwrotu) do momentu upływu terminu zwrotu nie wiąże się dla budżetu państwa z koniecznością zapłaty jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. Dopiero przekroczenie terminu zwrotu rodzi obowiązek zapłaty odsetek, liczonych jednak od momentu upływu terminu zwrotu, a nie od momentu złożenia deklaracji. Brak zapłaty odsetek w takiej sytuacji oznacza ewidentną korzyść dla budżetu państwa.
Wykres i tabela zawierają odpowiednie wyliczenia dla każdego z trzech terminów obowiązujących w ustawie o VAT na przestrzeni badanego okresu, czyli lat 2006 –2014. Wnioski są następujące:
ikona lupy />
Zwrot podatku na rachunek bankowy / Dziennik Gazeta Prawna
1) Dla środków zwracanych w terminie 25 dni korzyść budżetu państwa z roku na rok systematycznie rosła, a najwyższą wartość osiągnęła w 2013 r. tj. 35,69 mln zł.
2) Dla kwot deklarowanych do zwrotu w 60 dni korzyść budżetu państwa była największa w 2014 r.| i (wyniosła 728,74 mln zł), najniższa zaś w 2006 r. (389,9 mln zł).
3) Dla kwot zwracanych w 180 dni największą korzyść budżet państwa uzyskał w 2008 r., tj. w roku poprzedzającym zmiany w ustawie o VAT w zakresie warunków zwrotu. Korzyść ta osiągnęła wtedy poziom 161,38 mln zł. Najniższą korzyść dla tego terminu zwrotu uzyskano w 2010 r. (15,67 mln zł).