Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ordynacji podatkowej. Przewiduje on skrócenie z 3 miesięcy do 30 dni czasu oczekiwania przez podatników podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorców państwowych oraz przez płatników PIT na zwrot nadpłaconego podatku.

W myśl obecnie obowiązującego art. 77 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia:
• zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego;
• deklaracji rocznej – dla podatników specjalnego podatku węglowodorowego;
• deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego;
• deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.Zwrot nadpłaty następuje:
• w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta;
• w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

Proponowane zmiany

Zdaniem autorów poselskiego projektu zmian w ordynacji podatkowej długość okresu zwrotu nadpłaty w ww. przypadkach nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec postępującej informatyzacji, która powinna wpływać na wzrost efektywności pracy w urzędach. Omawiany projekt nowelizacji ustawy skraca te okresy z 3 miesięcy do 30 dni.

Jak podkreślają autorzy poselskiego projektu zmian w ordynacji podatkowej, obecna konstrukcja systemu podatkowego i organizacja administracji skarbowej nie motywuje urzędników do sprawnego rozliczania podatków, w tym szybkiego zwracania nadpłaconego podatku. Ustawowo przyjęte terminy zwrotu nadpłaty pochodzą sprzed 20 lat, kiedy urzędy i urzędnicy nie mieli wsparcia w postaci nowoczesnych technologii i specjalnego oprogramowania, więc ich praca była zdecydowanie bardziej czasochłonna. W tej chwili deklaracje podatkowe mogą być weryfikowane dużo szybciej, więc podatnicy powinni wcześniej uzyskiwać zwrot nadpłaconego podatku.

W przypadku skorygowania deklaracji przez organ podatkowy lub przez podatnika nadpłata będzie podlegała zwrotowi w terminie 30 dni od dnia jej skorygowania.

Do spraw będących w toku stosowane będą przepisy dotychczasowe. Omawiany projekt nowelizacji ma wejść w życie po 30 dniach od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Omawiany projekt trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej