Wygaśnięcie długu w skutek połączenia w jednej osobie praw wierzyciela i dłużnika nie powoduje powstania przychodu. I to zarówno w zakresie należności głównej, jak i części odsetkowej – orzekł WSA w Warszawie.Sprawa dotyczyła wspólniczki spółki osobowej. Firma miała zostać zlikwidowana, a w skład majątku likwidacyjnego wejść miały: wartości niematerialne i prawne, gotówka oraz wierzytelność z tytułu pożyczki, której spółka udzieliła wspólniczce.
Spór toczył się o ostatni z wymienionych składników – wierzytelność spółki wobec wspólniczki.
Reklama
Minister finansów uznał, że przejęcie przez nią swojego długu wobec spółki, spowoduje powstanie przychodu, z tym że nie w części dotyczącej kwoty głównej pożyczki (fiskus zgodził się z podatniczką, że w tej części przychód nie powstanie), tylko w części odsetkowej.
Wspólniczka się z tym nie zgodziła. Uważała, że wygaśniecie wierzytelności poprzez konfuzję powinno być w całości wyłączone z PIT, a więc także w części odsetkowej.
Rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Waldemar Śledzik wyjaśnił, że konfuzja wierzytelności w ogóle nie powoduje powstania przychodu i nie można jej rozpatrywać odrębnie w odniesieniu do części głównej i oddzielnie do części odsetkowej.
Dzień wcześniej, w podobnej sprawie, warszawski WSA również orzekł na korzyść podatnika. W tym wypadku także wspólnik spółki osobowej miał w następstwie likwidacji spółki przejąć swój dług wobec firmy. Tu również fiskus twierdził, że powstanie przychód, przy czym nie tylko od odsetek, ale też od kwoty głównej.
WSA w Warszawie orzekł, że o przychodzie nie może być mowy. Stwierdził, że skoro przychodem nie jest spłata wierzytelności przez dłużnika, to nie może nim być także wygaśnięcie długu wskutek konfuzji.
Sąd dodał, że gdyby wspólnik spłacił wierzytelność, którą miał wobec spółki, a następnie w ramach podziału majątku polikwidacyjnego otrzymał środki z tej spłaty, to byłyby one zwolnione z PIT na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o tym podatku. – Nie ma więc podstaw do tego, żeby wierzytelność, którą wspólnik otrzymał w ramach podziału majątku i która wygasała na skutek konfuzji, traktować jako opodatkowany przychód – stwierdził WSA. Oba wyroki są nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie: z 28 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2500/16, oraz z 27 lipca br., sygn. akt III SA/Wa 2499/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia