Czy dochód z odsetek bankowych uzyskanych za granicą powinienem rozliczyć w polskim urzędzie?
Dochód, który stanowią odsetki od lokat w zagranicznych bankach, stanowi źródło przychodów opodatkowane w Polsce. Podatek wynosi 19 proc. Przy zastosowaniu stawki uwzględnia się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Podatnicy uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) z odsetek od lokat bankowych od zryczałtowanego podatku od tych przychodów (dochodów) odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 proc. Rozliczenie zagranicznych odsetek odbywa się w zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Oznacza to, że w zależności od uzyskanych pozostałych dochodów (przychodów) należy rozliczyć odsetki w jednym z tych trzech zeznań. Opodatkowani podatkiem liniowym wykażą podatek z odsetek od zagranicznych lokat w PIT-36L, podatnicy rozliczający dochody z papierów wartościowych - w PIT-38, a pozostali w PIT-36.
W Wielkiej Brytanii uzyskuję dochód z umowy o pracę, ale rocznego rozliczenia dokonam dopiero w kwietniu (rok podatkowy nie jest równy kalendarzowemu). Czy mam wykazywać te zagraniczne dochody z Wielkiej Brytanii w polskim zeznaniu?
Dochodów z Wielkiej Brytanii uzyskanych w 2008 roku nie wykazuje się w polskim zeznaniu (nie składa się zeznania), ale pod warunkiem że w Polsce też podatnik nie uzyskał żadnych dochodów opodatkowanych według skali. Taki sposób postępowania wynika z przepisów ustawy o PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która łączy Polskę z Wielką Brytanią i Irlandią Północną. Unikanie podwójnego opodatkowania realizuje się tzw. metodą wyłączenia z progresją. W przypadku jednak uzyskania w Polsce dochodów dochody zagraniczne będą miały wpływ na wyliczenie stopy procentowej, która posłuży do opodatkowania polskich dochodów. Do wyliczenia stopy będzie brany pod uwagę tylko dochód z 2008 roku, a nie dochód uzyskany w angielskim roku podatkowym, czyli z lat 2008-2009.
W 2008 roku pracowałem w Holandii. Mam miejsce zamieszkania w Polsce. Czy muszę rozliczyć się z holenderskich dochodów?
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która łączy Polskę z Holandią, zawiera niekorzystną metodę rozliczenia. Według tej metody, tzw. metody proporcjonalnego odliczenia, dochody holenderskie należy połączyć z dochodami uzyskanymi w Polsce i od całości obliczyć podatek według skali. Następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Holandii. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany zagranicą. Taki sposób opodatkowania potwierdzają przepisy ustawy o PIT.
Rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Rozliczyć dochody holenderskie trzeba również, gdy były to jedyne zarobki, które polski podatnik uzyskał w 2008 roku. Oznacza to, że nawet jeśli w Polsce nie zarobiliśmy nic, to i tak trzeba złożyć zeznanie i opodatkować dochody holenderskie z możliwością odliczenia zagranicznego podatku.