Galerie handlowe będą płacić tzw. minimalny podatek. Wprowadzony zostanie limit na wydatki na usługi niematerialne, a zyski z kapitałów pieniężnych zostaną wyraźnie oddzielone od pozostałych źródeł przychodów
PROJEKT
To główne założenia, jakie zostały wczoraj wpisane do planu legislacyjnych prac rządu. Po zmianach w VAT Ministerstwo Finansów bierze się teraz do zaostrzenia przepisów o CIT i PIT.
Przy okazji ma być podniesiony limit jednorazowej amortyzacji z 3,5 tys. zł do 5 tys. zł. O tej ostatniej zmianie napisaliśmy jako pierwsi w artykule „Komputer za 5 tys. zł od razu kosztem” (DGP nr 127/2017).
W projekcie znajdą się jednak przede wszystkim rozwiązania, które mają uszczelnić system podatku dochodowego:
Galerie handlowe
Wprowadzony ma być tzw. minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe).
Zyski kapitałowe
Wyodrębnione zostanie źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych. Dochody te będą oddzielone od pozostałych dochodów podatnika. Zmiana w tym zakresie nastąpi w ustawie o CIT, ponieważ w ustawie o PIT już dziś zyski kapitałowe są odrębnym źródłem przychodów.
W tym zakresie projekt byłby pierwszym krokiem do opisywanych już przez DGP planów rozdzielenia zasad opodatkowania przychodów: z działalności gospodarczej, z wynagrodzeń, rent itp., oraz z zysków kapitałowych. Docelowo mają one zastąpić dzisiejsze przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Usługi niematerialne
Podatnicy CIT będą mieli limit dotyczący zaliczania do podatkowych kosztów wydatków na usługi niematerialne. Ma to być próg kwotowy uwzględniający potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
Podatkowe grupy kapitałowe
W planie MF jest też modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych. Ostrzeżenie dotyczące optymalizacji w ramach tych grup Ministerstwo Finansów wydało 26 czerwca br.
Inne zmiany
Oprócz tego resort finansów zakłada zmianę przepisów dotyczących:
● niestatecznej kapitalizacji, tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowaniu podatników długiem, co często powoduje obniżenie podstawy opodatkowania w państwie siedziby spółki zależnej;
● unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych.
Po co to wszystko
Przygotowywany przez MF projekt to reakcja na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania. Resort wymienia tu przede wszystkim:
● kompensowanie, sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (z działalności operacyjnej);
● nadmierne finansowania podatnika długiem;
● transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania;
● przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych);
● wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej.
Planowane zmiany – jak tłumaczy MF – mają służyć wdrożeniu do polskich przepisów dyrektywy ATAD (tj. 2016/1164 z 12 lipca 2016 r.). Polska ma na to czas do 1 stycznia 2019 r.
Pod koniec maja Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę ATAD 2 będącą częścią większego pakietu unijnych regulacji, mających zapobiegać unikaniu opodatkowania. Dotyczy ona finansowych instrumentów hybrydowych, które koncerny międzynarodowe wykorzystują, aby zmniejszyć podatek do zapłaty w różnych państwach bądź nawet go uniknąć. W praktyce takie instrumenty są wykorzystywane, gdy dwa kraje odmiennie traktują jedną i tę samą płatność. Kraje członkowskie powinny wdrożyć regulacje ATAD 2 do swojego prawa do końca 2019 r. (niektóre regulacje do końca 2021 r.).
Na osłodę w PIT
Projekt przewiduje również zmiany korzystne dla podatników PIT nieprowadzących działalności gospodarczej. Przykładowo będzie to wprowadzenie stałego zwolnienia od podatku przychodu z tytułu umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, poszerzenie zakresu stosowania ulgi rehabilitacyjnej.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne– pracuje nad nim Ministerstwo Finansów.