Miesiąc temu ukazała się ostatnia część komentarza do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947). Teraz przechodzimy do przepisów ją wprowadzających.
Zmiana struktury organów podatkowych i ich kompetencji, wprowadzona ustawą o KAS, była bowiem na tyle wielopłaszczyznowa, że uzasadniała stworzenie odrębnego aktu prawnego, jakim jest ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.). Ten akt prawny obejmuje zarówno przepisy określające moment wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy o KAS, jak też wprowadza wiele zmian w innych aktach prawnych oraz określa zasady tworzenia organów KAS w miejsce dotychczasowych organów administracji podatkowej. Całość przepisów wprowadzających KAS to 206 artykułów, a objętość tej ustawy jest porównywalna z ustawą o KAS.
Przepisy wprowadzające KAS wskazują, że ustawa o KAS wchodzi w życie co do zasady 1 marca 2017 r. Od tej zasady ustawodawca przewidział trzy wyjątki, szczegółowo opisane w komentarzu. Istotne jest jednak to, że sama ustawa – przepisy wprowadzające KAS – zawiera aż pięć momentów wejścia w życie jej przepisów. W konsekwencji prawidłowe określenie, kiedy oraz który przepis zaczął lub zacznie obowiązywać, nie jest sprawą prostą. Stąd też przy analizie poszczególnych artykułów zostały wskazane terminy wejścia w życie przepisów nowelizujących inne akty prawne.
W pierwszej części komentarza omówione zostały przepisy intertemporalne, tj. regulacje dotyczące początkowego momentu obowiązywania nowych regulacji ustawy o KAS. Są to tylko dwa pierwsze artykuły przepisów wprowadzających KAS. W pozostałej części komentarz obejmuje zmiany w innych aktach prawnych. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza to dostosowanie nowych nazw organów KAS do istniejącej dotychczas struktury organów administracji podatkowej. Stąd też w wielu wypadkach nowelizacja ustawy związana jest np. z zastąpieniem dotychczasowego organu, jakim był dyrektor izby skarbowej, nowym organem, jakim jest dyrektor izby administracji skarbowej. Trzeba w tym miejscu wskazać, że ustawodawca zdecydował się na dualizm w traktowaniu struktury KAS. Z jednej strony są to bowiem organy KAS w rozumieniu ustawy o KAS, a z drugiej znowelizowany art. 13 ordynacji podatkowej powiela w odniesieniu do tych podmiotów ich status jako organów podatkowych. Szczegółowo opisano to w komentarzu do art. 38 przepisów wprowadzających KAS.
Druga grupa to zmiany merytoryczne, które dotyczą kompetencji poszczególnych organów KAS, ich uprawnień lub obowiązków. W tym zakresie przepisy wprowadzające KAS stanowią odrębną regulację, która np. rozszerza obowiązki organów wymienione w samej ustawie o KAS. W konsekwencji dla prawidłowego określenia zakresu działania poszczególnych organów KAS nie jest wystarczająca analiza ustawy o KAS, ale również przepisów wprowadzających KAS. Dla podatników jest to niewątpliwie problematyczne, gdyż w praktyce oznacza, że całokształt zmian związanych z nową strukturą organów administracji podatkowej to dwa akty prawne i łącznie prawie 540 artykułów. A do tego dochodzą jeszcze akty wykonawcze.
Ze względu na obszerność zmian wiele z nich nie jest całkowicie spójnych z obowiązującymi już regulacjami w tym zakresie. Szczególnie widoczne jest to w końcowej części komentarza, która dotyczy zmian w początkowych artykułach ordynacji podatkowej. Przykładem mogą być przepisy związane ze zmianą, uchyleniem lub wygaśnięciem interpretacji. Mimo powołania nowego organu, jakim jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dedykowany do prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym wydawania interpretacji indywidualnych, wpływ na nie ma także szef KAS, który może je zmienić lub uchylić. Dodatkowo wprowadzono objaśnienia podatkowe wydawane przez ministra finansów oraz utrwaloną praktykę opartą na interpretacjach indywidualnych. Całokształt tych zmian, mimo że niewątpliwie uzasadniony dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa po stronie podatników przy stosowaniu przepisów prawa podatkowego, sprawia wrażenie chaosu i braku wypracowania spójnych rozwiązań w tym zakresie. W konsekwencji podatnicy mogą mieć trudności związane z bieżącym i prawidłowym stosowaniem nowych przepisów. Kolejna część komentarza ukaże się 17 lipca
Cały komentarz w Tygodniku Gazeta Prawna.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
● z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
● z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
● z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
● z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
● z 29 września 1994 r. o rachunkowości
● z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
● z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
● z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
● z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
● z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
● z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
● z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
● z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
● z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
● z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
● z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
● z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na edgp.gazetaprawna.pl