Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych (dalej: dokumentacji TP) dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli poziom 10 mln euro przychodów lub kosztów, stały się analizy benchmarkingowe. Są to analizy danych porównawczych, będące syntetycznym przedstawieniem danych dotyczących podmiotów niepowiązanych prowadzących działalność porównywalną z działalnością podatnika lub danych dotyczących porównywalnych transakcji realizowanych między podmiotami niepowiązanymi. Analizy dotyczące transakcji realizowanych w 2017 r. powinny zostać sporządzone do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. Natomiast ich aktualizacja – dla transakcji kontynuowanych w kolejnych latach – nie musi następować częściej niż w okresach trzyletnich, chyba że wcześniej zmienią się warunki transakcji lub sytuacja na rynku. Co ważne, obowiązek rozbudowania dokumentacji TP o taką analizę stanowi istotne przesunięcie na podatników ciężaru wykazania, że transakcje z podmiotami powiązanymi realizowane są na warunkach rynkowych.

Szczegółowy zakres danych i informacji podlegających uwzględnieniu w analizie benchmarkingowej zostanie finalnie określony w przepisach wykonawczych do ustaw o podatkach dochodowych (projekt rozporządzenia jest od dłuższego czasu przedmiotem prac legislacyjnych). Zasadniczo jednak analiza taka składa się z części opisowej (uwzględniającej m.in. założenia tej analizy, szczegółową charakterystykę dóbr, usług lub innych świadczeń będących przedmiotem transakcji, opis sytuacji gospodarczej panującej na rynku) oraz z analizy uzyskanych przez podatnika danych porównawczych (np. pochodzących z baz danych ze sprawozdań finansowych).[ramka 1 i 2]

RAMKA 1

Weryfikowanie obowiązku sporządzania analizy porównawczej

● Badanie obowiązku sporządzenia analiz benchmarkingowych przeprowadza się w oparciu o sumę przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości za poprzedni rok podatkowy.

● Sumowaniu podlegają nie tylko przychody lub koszty wynikające z transakcji z podmiotami powiązanymi, ale wszystkie osiągnięte w danym roku przychody (poniesione koszty), także finansowe.

● Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego rok, za który przygotowujemy dokumentację TP.

RAMKA 2

Etapy przeprowadzenia analizy porównawczej

1. Analiza informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego.

2. Analiza warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

3. Sprawdzenie, czy istnieje możliwość ich porównania z warunkami stosowanymi przez dany podmiot z podmiotami niezależnymi.

4. Identyfikacja i weryfikacja porównywalnych warunków ustalanych przez podmioty niezależne.

5. Wybór metody określenia ceny najbardziej właściwej w danych okolicznościach sprawy, określenie konieczności stosowania wskaźnika zyskowności i wybór jego rodzaju odpowiedniego dla wybranej metody.

6. Identyfikacja danych porównawczych dla wybranej metody na podstawie czynników ekonomicznie istotnych oraz określenie konieczności dokonania korekt.

7. Końcowa analiza uzyskanych danych porównawczych.

Zainteresował Cię ten temat? Cały tekst przeczytasz tutaj>>