Dla podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidziane są cztery formy rozliczenia z fiskusem: karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy oraz zasady ogólne.

Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze możemy korzystać z form ryczałtowych. Zależy to m.in. od przedmiotu działalności, wielkości obrotów, sposobu zatrudniania pracowników. Jeśli skorzystanie z ryczałtu lub karty podatkowej okaże się niemożliwe, podatnikowi pozostanie opodatkowanie swoich dochodów według zasad ogólnych.

Należy przypomnieć, że od początku 2009 roku przy zasadach ogólnych obowiązują tylko dwie stawki podatku: 18 proc. i 32 proc. Wyższa stawka dotyczy dochodów przekraczających 85 528 zł. Warto o tym pamiętać, rozważając opodatkowanie według stawki liniowej, która pozostała na niezmienionym poziomie 19 proc. Jeśli bowiem planowane dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł, opodatkowanie na podstawie stawki liniowej będzie niekorzystne.

Formę opodatkowania należy wybrać do 20 stycznia 2009 r. Dokonuje się tego w formie oświadczenia składanego naczelnikowi swojego urzędu skarbowego. Jeśli zaś podatnik rozpoczyna działalność, oświadczenie o wyborze formy składa w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności, a gdy wybrał ryczałt - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Warto jeszcze przypomnieć, że wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także rozliczeń lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innych form albo zgłosi likwidację działalności gospodarczej. W przeciwnym przypadku uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną według tej metody.

Podstawa prawna

Art. 12 par. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Art. 9a ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).