Rodzic zachowuje prawo do ulgi prorodzinnej, jeżeli dziecko zawarło związek małżeński w trakcie roku podatkowego.
Pani Katarzyna samotnie wychowywała córkę, która w czerwcu 2008 roku wyszła za mąż.
- Czy w zeznaniu podatkowym za 2008 rok będę mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej? - pyta podatniczka w liście do redakcji.
Podstawowym wymogiem uprawniającym do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej jest wychowywanie dziecka w roku podatkowym.
Ustawodawca nie wymaga jednak, aby warunek ten był spełniony przez cały rok podatkowy. W opisanym przypadku córka zawarła związek małżeński w trakcie roku podatkowego. Zatem ślub nie pozbawi matki prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdyż warunek wychowywania dziecka (pozostawania jedną rodziną) był spełniony przez część roku podatkowego.
Podatniczka będzie zatem mogła skorzystać z ulgi, pod warunkiem że córka spełnia pozostałe ustawowe wymogi dotyczące wieku, nauki i wysokości ewentualnych dochodów.
Warto zwrócić uwagę, że sytuacja rodziców, których dzieci zawarły ślub, zmieni się, począwszy od rozliczeń podatkowych za 2009 rok. Ustawodawca doprecyzował bowiem, że odliczenie nie będzie przysługiwało, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Zatem zeznania podatkowe składane za rok podatkowy 2008 są ostatnimi, kiedy rodzice mogą odliczyć pełną kwotę ulgi na dzieci, które zawarły związek małżeński w trakcie roku podatkowego.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Art. 1 pkt 21 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).