Podatniczka będzie wykonywać na podstawie umowy o pracę m.in. pracę twórczą związaną z projektowaniem systemów informatycznych. W umowie o pracę zostaną zawarte zapisy określające część wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków niezwiązanych z pracą twórczą, a część wynagrodzenia będzie honorarium za stworzone projekty.

- Czy podatnik w rocznym PIT może uwzględnić 50-proc. koszty - pyta pani Halina z Bydgoszczy.

Tak, podatnik może uwzględnić 50-proc. koszty.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeśli w ciągu roku podatkowego pracodawca przy wypłatach honorariów autorskich sukcesywnie nie będzie uwzględniał kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. przychodów, znajdzie to odzwierciedlenie w sporządzanej po zakończeniu roku informacji PIT-11.

Nie ma przeszkód, aby podatniczka uwzględniła w zeznaniu rocznym przysługujące jej koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem uwzględnienia 50-proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji PIT-11. Informacja o wysokości dochodu służy określeniu wysokości pobranych zaliczek na podatek i nie może przesądzać o przysługujących podatnikowi, bądź nie, kosztach uzyskania przychodu.

Zatem podatniczka będzie mogła dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).