Podatnik jest emerytem. Planuje wydać książkę o swoich podróżach. Nie wie jednak, jak rozliczyć przychody uzyskane z jej sprzedaży.

- Czy pieniądze ze sprzedaży książki będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście, które trzeba rozliczyć na PIT-37 - pyta pan Marian z Radomia.

Wynagrodzenie ze sprzedaży książki będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, ale gdy emeryt z tego tytułu sam wpłaca zaliczki na PIT, trzeba je będzie rozliczyć na formularzu PIT-36, a nie PIT-37.

Źródłami przychodów zgodnie z ustawą o PIT są m.in. działalność wykonywana osobiście i pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednak aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, musi ona mieć charakter zarobkowy. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka była wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ciągłość oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania zespołu konkretnych działań o charakterze incydentalnym i sporadycznym.

W naszym przypadku wydanie książki będzie zdarzeniem jednokrotnym, incydentalnym, które nie ma charakteru ciągłego. Zatem planowane wydanie książki nie nosi znamion działalności prowadzonej w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły, dlatego też przychodów z tego tytułu nie należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód uzyskany z tytułu sprzedaży książek własnego autorstwa będzie mógł być zakwalifikowany jako działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się: przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa oraz przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W konsekwencji, osiągając bez pośrednictwa płatników dochody z tytułu działalności wykonywanej osobiście, podatnik będzie zobowiązany do wpłaty w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy oraz do złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-36.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 13, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).