Katalog opodatkowanych przychodów zostanie rozszerzony o emerytury kapitałowe. Tę zmianę wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych listopadowa ustawa o emeryturach kapitałowych. Reguluje ona zasady nabywania oraz wypłaty emerytur kapitałowych ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. W konsekwencji w ustawie o PIT pojawią się zmiany dotyczące definicji emerytury (art. 12 ust. 7) oraz katalogu dochodów (przychodów) opodatkowanych 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym określonym w art. 30a.

Zgodnie z ustawą o PIT emerytura jest zaliczana do źródła przychodów obok m.in. stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz renty. Ustawa definiuje także pojęcie emerytury i renty. Na gruncie obowiązujących przepisów przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami. Jednakże dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych nie dolicza się do świadczeń emerytalnych i rentowych podlegających opodatkowaniu.

Definicja ta zostanie uzupełniona i rozszerzona wraz z wejściem w życie ustawy o emeryturach kapitałowych. Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 7 ustawy o PIT przez emeryturę lub rentę będzie rozumiana łączna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami. Tak jak dotychczas wyłączeniu będą podlegały dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Oznacza to, że emerytury kapitałowe zostaną włączone do katalogu przychodów podlegających opodatkowaniu PIT. Będą one zatem opodatkowane na takich samych zasadach jak zwykłe emerytury i renty, tj. według progresywnej skali podatkowej.

Zgodnie z kolejną zmianą, wprowadzaną do art. 30a ustawy o PIT, zryczałtowany 19-proc. podatek będzie pobierany również od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej.

Kiedy fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych otrzyma składkę, emeryt będzie miał możliwość wskazania imiennie jednej lub kilku osób fizycznych jako osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po jego śmierci wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. wypłata gwarantowana. Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, będzie nabywała prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od dnia przekazania składki do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 34 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507).

• Art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 7, art. 30a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).