Inwestor, który w 2008 roku sprzedał papiery wartościowe lub zamknął pozycję na instrumentach pochodnych za pośrednictwem biura maklerskiego, otrzyma od tego podmiotu wykaz przeprowadzonych transakcji. Informacja ta jest podstawą do rozliczenia przychodów z tych źródeł w zeznaniu rocznym PIT-38, które podatnik jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) podmioty dokonujące wypłaty należności, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub podatku, powinny sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Obowiązek ten wynika z art. 42a ustawy o PIT i w szczególności dotyczy niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych, od których nie pobiera się 19-proc. zryczałtowanego podatku.

Biura maklerskie nie są płatnikami podatku od uzyskanych przez ich klientów dochodów z inwestycji giełdowych, a zatem są zobowiązane do wystawienia informacji PIT-8C. W rzeczywistości podatnik może otrzymać ten dokument później niż do końca lutego - zależy to od dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską. Jeżeli inwestor posiada więcej niż jeden rachunek inwestycyjny, to otrzyma tyle informacji PIT-8C, ile ma rachunków.

Fakt posiadania rachunku maklerskiego nie jest jednak jeszcze podstawą do wystawienia PIT-8C. Warunkiem jest dokonanie w roku podatkowym przynajmniej jednej transakcji sprzedaży papierów wartościowych lub zamknięcia pozycji na rynku kontraktów terminowych.

PIT-8C jest podstawowym źródłem informacji o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach. Jeśli inwestor po otrzymaniu tej informacji nie zgadza się z wyliczonymi przez biuro maklerskie poszczególnymi pozycjami, może złożyć reklamację. Jeśli reklamacja jest słuszna, biuro sporządzi korektę. W przypadku zagubienia przez inwestora informacji PIT-8C, może on zwrócić się o wystawienie duplikatu.

PRZYCHODY I KOSZTY WYKAZYWANE W PIT-8C

Przykładowe przychody wykazywane przez biuro maklerskie w PIT-8C:

• Ze sprzedaży papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, certyfikaty strukturyzowane, prawa poboru, prawa do akcji)

• Z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych

• Z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (kontrakty terminowe, opcje)

Przykładowe koszty wykazywane przez biuro maklerskie w PIT-8C:

• Wydatki na nabycie sprzedanych lub zrealizowanych instrumentów finansowych

• Prowizja maklerska od zrealizowanych transakcji

• Opłaty za dostęp do notowań rachunku internetowego

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 30b i art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).