Opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia podlega całość usługi budowlanej, na którą składają się zarówno koszty materiału, jak i robocizny – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie robót budowlanych wymienionych w zał. nr 14 do ustawy o VAT. Świadczy je również jako podwykonawca, przez co są one objęte odwrotnym obciążeniem. Przedsiębiorca wskazał, że są to usługi kompleksowe, obejmujące koszt materiałów i robocizny. Chciał się więc upewnić, czy jeżeli w umowie z generalnym wykonawcą nie wyodrębnia części składowych usługi kompleksowej, to całość podlega odwrotnemu obciążeniu.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. w sprawach: C-349/96, C-41/04) świadczenie złożone podlega takim zasadom opodatkowania jak usługa główna (m.in. jest objęte właściwą dla niej stawką podatku).
Jeżeli zatem sprzedawana jest usługa budowlana, budowlano-montażowa lub remontowa, wówczas nie można wyłączyć z niej poszczególnych elementów do odrębnej sprzedaży – stwierdził dyrektor KIS. Wprawdzie wyliczenie elementów składowych usługi ma istotne znaczenie przy ustalaniu jej ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów dla celów podatkowych.
W takiej sytuacji obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robociznę, transport, zużytą energię, narzędzia itp.).
Interpretacja dyrektora KIS z 5 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW