W ciągu pięciu lat organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mogą kontrolować poprawność zaliczenia nieodliczonego VAT od zakupu paliwa do kosztów uzyskania przychodów.
Ministerstwo Finansów wydało komunikat odnoszący się do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie C-414/07 (Magoora przeciwko Polsce). Stwierdziło w nim, że w przypadku podatników, którzy zaliczyli wydatki z tytułu nieodliczonego podatku naliczonego w koszty uzyskania przychodów, ewentualna korekta w podatku od towarów i usług (i odliczenie tego podatku) skutkowałaby koniecznością dokonania korekty w podatku dochodowym (wyrzuceniu tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów).

Odliczenie podatku

Sformułowanie to sugeruje, że podatnicy, którym przyznane zostało prawo do odliczenia podatku naliczonego, mogą nie dokonywać tego odliczenia i pozostawić nieodliczony VAT w kosztach uzyskania przychodów. Jest to sugestia sprzeczna z przepisami ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodu podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, jeżeli naliczony VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Oznacza to, że w powstałej po wyroku ETS sytuacji podatnicy, których to dotyczy:
n nie mają obowiązku odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliwa do objętych wyrokiem samochodów, oraz
n nie mają prawa do uznania tego VAT za koszt uzyskania przychodów.
Takie rozumienie tych przepisów wielokrotnie potwierdzały interpretacje indywidualne organów podatkowych - ostatnio np. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2008 r., nr ITPB3/423-522/08/DK, i dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2008 r., nr IPPB3-423-1174/08-2/KR.

Czas na kontrolę

W tej sytuacji zainteresowani podatnicy znaleźli się w klinczu. Z jednej strony - zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług termin dokonania korekt deklaracji za 2004 rok mija 31 grudnia 2008 r. Z drugiej - zgodnie z art. 68 par. 2 Ordynacji podatkowej wynika, że kontrole prawidłowości rozliczeń podatków dochodowych za 2004 rok mogą odbywać się przynajmniej do końca 2010 roku. W czasie tych kontroli organy podatkowe i organy kontroli skarbowej będą miały obowiązek stwierdzenia niewłaściwego zaliczenia nieodliczonego VAT do kosztów uzyskania przychodów.
Wydaje się, że wyjściem z tej sytuacji mogłoby być skorzystanie przez ministra finansów z uprawnienia zawartego w art. 22 par. 1 Ordynacji podatkowej i wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu wynikającego z nieodliczonego VAT zaliczonego bezprawnie do kosztów uzyskania przychodów bądź powszechna akcja umarzania zaległości podatkowych przez właściwych naczelników urzędów skarbowych na podstawie art. 67a i nast. Ordynacji podatkowej.
Ważne!
Do 31 grudnia 2008 r. podatnicy mają czas na złożenie korekt deklaracji VAT z 2004 roku, aby odzyskać nieodliczony VAT z tytułu zakupu paliwa