Skargę na interpretację wydaną na wspólny wniosek rozpatruje sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby tego podmiotu, który został wskazany jako strona postępowania – orzekł NSA.
Od ponad roku można złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14r par. 1 ordynacji podatkowej). To wygodne rozwiązanie dla podatników uczestniczących w tym samym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.
Interpretacja wydana na wspólny wniosek może zostać zaskarżona do sądu, jak każda inna interpretacja indywidualna. Skargi na interpretacje indywidualne rozpatruje wojewódzki sąd administracyjny właściwy dla obszaru, na którym skarżący zamieszkuje lub ma siedzibę (par. 1 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia).
To wyjątek od zasady, że skargi rozpatruje wojewódzki sąd administracyjny, właściwy dla siedziby organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona (art. 13 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Odstępstwa od tej reguły zostały uregulowane w rozporządzeniu prezydenta RP z 28 sierpnia 2008 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1016). Jeden z takich wyjątków dotyczy właśnie skarg na interpretacje indywidualne.
Na tym tle doszło do sporu pomiędzy dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy a WSA w Bydgoszczy. Sąd stwierdził, że skoro jeden z podmiotów zainteresowanych wspólną interpretacją ma miejsce zamieszkania w województwie podlaskim, to właściwym sądem do rozpoznania skargi jest WSA w Białymstoku.
Innego zdania był dyrektor bydgoskiej izby. Twierdził, że skargę powinien rozpatrzyć sąd właściwy według miejsca siedziby organu.
Spór ten rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że jeżeli podmioty, które złożyły wspólny wniosek, mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych województwach, to powinny wskazać spośród siebie jeden podmiot, który będzie stroną postępowania (zgodnie z art. 14r par. 2 ordynacji). Wyłącznie jemu doręcza się interpretację, pozostali zainteresowani otrzymują jedynie jej odpis. Dlatego przy rozpatrywaniu skargi na interpretację złożoną na wspólny wniosek należy brać pod uwagę miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który został wskazany jako strona postępowania – orzekł NSA. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 14 lutego 2016 r., sygn. akt II FZ 967/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia