Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej w znaczący sposób zmienia kontrolę skarbową, jaką znaliśmy dotychczas.
Dotychczas obowiązująca ustawa o kontroli skarbowej dawała organom kontrolnym szerokie uprawnienia, ale dzieliła je na dwie kategorie. Kontrolujący mogli użyć tych najbardziej dotkliwych uprawnień, takich jak zatrzymanie osób, przeszukanie pojazdu lub bagażu, tylko gdy mieli podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa oraz wykroczenia lub przestępstwa skarbowego albo kontrola dotyczyła dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł. Te ograniczenia nakładał na nich art. 11a ust 1a ustawy o kontroli skarbowej.
Dotychczas przeszukanie biura przedsiębiorcy nie należało do częstych działań podejmowanych przez ograny. Kontrolujący mógł przeszukać pomieszczenia tylko i wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie. Były to sytuacje, kiedy badanie miało na celu ujawnienie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, źródeł pochodzenia majątku nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach czy też w związku ze wszczętym postępowaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Jak widzimy, katalog enumeratywnie wymienionych sytuacji zabezpieczał przedsiębiorcę przed uciążliwym dla niego przeszukaniem jego biura i innych pomieszczeń związanych z prowadzaną przez niego działalnością gospodarczą.
Sytuacja uległa jednak zmianie. W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli przeszukiwać lokale, w tym lokale mieszkalne w każdej sytuacji. To uprawnienie należeć będzie do podstawowych uprawnień przysługujących w toku tego rodzaju kontroli. Co więcej, przeszukanie będzie mogło odbywać się z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych. Do przeszukania mieszkania wystarczy zgoda właściwego prokuratora rejonowego, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki kontrolujący będą mogli przeszukać lokal mieszkalny bez zgody prokuratora.
Ustawa o KAS, oprócz rozszerzenia uprawnień, które posiadały organy skarbowe pod rządami poprzedniej ustawy, nadała im nowe, które wcześniej posiadały organy celne. Od 1 marca podczas kontroli celno-skarbowych kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli zażądać od przedsiębiorców zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli czy też nałożyć zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia czy środki przewozowe.
Krajowa Administracja Skarbowa dostała zatem broń o wiele skuteczniejszą niż miały urzędy kontroli skarbowej pod rządami ustawy o kontroli skarbowej. Uprawnienia funkcjonariuszy KAS, takie jak przeszukanie osób, badanie przesyłek pocztowych czy możliwość wydawania osobom poleceń określonego zachowania powodują, że służba ta dysponuje środkami zbliżonymi do organów ścigania.
Ważne
Do przeszukania mieszkania wystarczy jedynie zgoda właściwego prokuratora rejonowego, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki kontrolujący będą mogli przeszukać lokal mieszkalny bez jego zgody