NOWE PRAWO

W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu obowiązywania programu pomocowego na restrukturyzację niektórzy przedsiębiorcy, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli do 9 października 2009 r. skorzystać ze wsparcia w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Chodzi w szczególności o takie zobowiązania jak: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację z 11 września 2007 r. (Dz.U. nr 179, poz. 1266) przewidywały, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać jedynie do 31 grudnia 2007 r. Ze względu na to, że wiele wszczętych postępowań w tych sprawach nie zostało zakończonych, termin udzielania pomocy na restrukturyzację został przedłużony.

Dzięki zmianie terminu organy podatkowe będą mogły zakończyć prowadzone postępowania i wydać decyzję o udzieleniu pomocy. Nowelizacja tego rozporządzenia przyjęta 2 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1467) określa także, że ze zwolnienia notyfikacji Komisji Europejskiej wyłączono tych przedsiębiorców, którzy nabyli aktywa innej firmy, która wcześniej otrzymała pomoc na ratowanie i restrukturyzację przed zbyciem aktywów, chyba że minęło 10 lat od udzielania takiego wsparcia. Zmienione przepisy weszły w życie 18 grudnia.