Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację mogą być przyznane m. in. w formie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Rozporządzenie określa warunki, które muszą spełnić mali i średni przedsiębiorcy, aby mogli otrzymać pomoc bez konieczności jej zgłaszania do Komisji Europejskiej. Przepisy wskazują też przypadki, w których ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane są jako pomoc indywidualna podlegająca notyfikacji. Dotyczy to dużych przedsiębiorców oraz niektórych małych i średnich przedsiębiorców, niespełniających warunków przewidzianych w rozporządzeniu, np. przedsiębiorców wnioskujących o pomoc przekraczającą 10 mln euro.

Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców ubiegających się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych obowiązek złożenia wraz z wnioskiem planu restrukturyzacji, a w przypadku pomocy notyfikowanej indywidualnie, także analizy rynku. Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być wszystkie organy, które udzielają ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, czyli przede wszystkim naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Pomoc na restrukturyzację nie może być udzielona, jeżeli ta ogranicza się jedynie do reorganizacji finansowej i nie prowadzi do usunięcia przyczyn powstawania strat. To samo dotyczy przypadku, gdy pomoc służy finansowaniu nowych inwestycji, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne dla odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców z sektora hutnictwa żelaza i stali, sektora górnictwa węgla, lotnictwa, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury, a także produkcji, przetwórstwa lub obrotu pro- duktami wymienionymi w załączniku 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rozporządzenie będzie obowiązywało jedynie do 31 grudnia 2007 r.

KIEDY PRZEDSIĘBIORCA OTRZYMA POMOC

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na restrukturyzację niezależnie od wielkości powinni spełniać określone warunki, a więc:

  • znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej (w znaczeniu przepisów prawa unijnego),
  • działać na rynku powyżej trzech lat,
  • co do zasady nie należeć do grupy kapitałowej.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl