JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka zamierza zawrzeć umowę cash-poolingu, na podstawie której powierzy spółce z siedzibą w Belgii (zwanej dalej P) zarządzanie płynnością finansową spółki. P będzie uprawniona do doboru innych podmiotów uczestniczących w strukturze cash-poolingu i zawierania z nimi umów we własnym imieniu i na własny rachunek. W wyniku powyższego utworzona zostanie Grupa Spółek (P), których płynnością finansową zarządzać będzie P.

W związku z powyższym dla spółki zostanie otwarty rachunek zagraniczny w banku zagranicznym, który zostanie włączony przez bank do systemu zarządzania płynnością finansową grupy utworzonej przez P. Oznacza to, że w przypadku gdy na rachunku zagranicznym spółki wystąpi saldo dodatnie, od tego salda bank zagraniczny będzie wypłacał odsetki spółce. W przypadku salda ujemnego na rachunku zagranicznym spółka będzie obciążana odsetkami przez bank zagraniczny. W ramach struktury cash-poolingu do bilansowania sald uczestników cash-poolingu będzie dochodziło wyłącznie wirtualnie (National Cash Pooling), tzn. nie będzie dochodziło do fizycznego transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem bankowym spółki a rachunkiem bankowym P ani pomiędzy rachunkiem bankowym spółki a innymi rachunkami wchodzącymi w skład Grupy (P). Czy umowa cash-poolingu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Umowa cash-poolingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki, w myśl których w art. 720 kodeksu cywilnego dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2008 r. (nr IPPB2/ 436-352/08-2/MZ)