Spółki uzyskujące należności licencyjne i odsetki będą zwolnione z podatku u źródła tylko wtedy, gdy będą ich faktycznym i docelowym odbiorcą.
Dotychczas, w przepisach dotyczących zwolnienia z podatku u źródła należności licencyjnych i odsetek, była jedynie mowa o odbiorcy należności. Pojęcie to było na tyle nieprecyzyjne, że było wykorzystywane przez podmioty pośredniczące w przekazywaniu takich kwot.
Nowelizacja ustawy o CIT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., kładzie temu kres. Wprowadza bowiem definicję rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). Będzie nim podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi (art. 4a pkt 29 ustawy o CIT).
Tylko taki podmiot, otrzymując należności licencyjne i odsetki, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT.
Nowe przepisy (art. 26 ust. 1f) przewidują również obowiązek pobrania przez polskich płatników oświadczenia od spółek, które otrzymują tego typu należności, że spełniły one warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła (art. 21 ust. 3). W oświadczeniu będą one musiały wskazać, że są rzeczywistym właścicielem należności licencyjnych i odsetek, a nie na przykład pośrednikiem czy powiernikiem. Oświadczenie będzie więc formalnym warunkiem zwolnienia z podatku u źródła.
Pozostałe warunki zwolnienia się nie zmienią. Wypłacającym należności musi być spółka z siedzibą lub zarządem w Polsce albo położony w Polsce zagraniczny zakład spółki. Uzyskującym przychody musi być spółka z UE lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółki muszą też posiadać odpowiednie udziały kapitałowe (wskazane wprost w art. 21 ust. 3).