Po spotkaniu opłatkowym przekażemy paczki dla dzieci pracowników. Zakup paczek sfinansowaliśmy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej przekazanie paczek?
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakup paczek dla dzieci można sfinansować ze środków ZFŚS, jeżeli przewidziano w regulaminie taki wydatek. Należy pamiętać o zachowaniu zasad określonych w art. 8 ust. 1 ustawy. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu socjalnego muszą być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.
Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie od podatku wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Paczki dla dzieci są świadczeniem rzeczowym i korzystają ze zwolnienia od podatku do wysokości 380 zł w skali roku. Jeżeli pracownik otrzymał z ZFŚS łącznie wyższą kwotę świadczeń, to kwota powyżej 380 zł podlega opodatkowaniu PIT.
Równocześnie wartość paczek przekazanych dzieciom, ale sfinansowanych ze środków ZFŚS, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a także nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Sposób ewidencji przedstawia przykład.
SCHEMAT
Ewidencja
Stan ZFŚS 20 000 zł
Rachunek ZFŚS 20 000 zł
Objaśnienia:
1. Faktura za zakup paczek dla dzieci (wartość brutto) 12 300 zł.
2. Wyciąg bankowy – zapłata za zakupione paczki ze środków ZFŚS 12 300 zł.
3. Przekazanie paczek pracownikom 12 300 zł.ⒸⓅ
Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800).
Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).