Często się zdarza, że sprzedaż zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej jest również dokumentowana fakturą. Czy w takim przypadku fakturę trzeba ujmować w ewidencji VAT (rejestrze sprzedaży)?
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) bywa często dokumentowana jednocześnie paragonem (najczęściej dołączanym do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy – zob. art. 106h ust. 1 ustawy o VAT) oraz fakturą. Udokumentowanie sprzedaży paragonem nie zwalnia bowiem podatników z obowiązku wystawienia faktury na żądanie nabywcy (zob. art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). Przyjmuje się, że przypadkach takich faktur nie trzeba wykazywać w ewidencji VAT (rejestrze sprzedaży), gdyż oznaczałoby to dwukrotne zaewidencjonowanie tej samej sprzedaży.
Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 kwietnia 2016 r. (nr IBPP3/4512-982/15/JP). W interpretacji tej czytamy, że „transakcja sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wymaga udokumentowania paragonem fiskalnym. Niezależnie od zarejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej klient może wystąpić o wystawienie faktury VAT. Spełnienie żądania wystawienia faktury VAT nie zwalnia jednak sprzedawcy z obowiązku ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej. Sprzedaż udokumentowaną jednocześnie paragonem fiskalnym i wystawioną fakturą VAT należy ująć w ewidencji sprzedaży tylko raz. Jeżeli podatnik wystawił fakturę VAT, która dokumentuje sprzedaż zaewidencjonowaną wcześniej w kasie fiskalnej, to wystawionej faktury nie ujmuje ponownie w ewidencji sprzedaży VAT. Kwoty, które wynikają z faktury, znajdą się bowiem odpowiednio w dobowym oraz miesięcznym raporcie fiskalnym, które stanowią podstawę ujęcia dokonanej transakcji w ewidencji sprzedaży VAT”.
Na marginesie pragnę dodać, że w mojej ocenie analogicznie ma się rzecz, jeżeli chodzi o obowiązek przesyłania w formacie jednolitego pliku kontrolnego informacji o prowadzonej ewidencji VAT. Uważam zatem, że faktur wystawianych do sprzedaży udokumentowanej również paragonem nie należy wykazywać w plikach JPK-VAT.
Podstawa prawna
Art. 106b ust. 3 pkt 1, art. 106h ust. 1 oraz art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).