Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie już od 1 lipca br., z tym że podatek od przeróbek konstrukcyjnych trzeba będzie po raz pierwszy wpłacić dopiero za rok. Wynika to z nowelizacji z 30 marca 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694).

Tylko przez internet

Od 1 lipca br. papierowe deklaracje akcyzowe będą mogły składać tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (nowy art. 24d ustawy o podatku akcyzowym). Pozostali powinni rozważyć złożenie upoważnienia na druku UPL-1 dla osoby, która będzie podpisywać deklaracje elektronicznie. Jeżeli formularz UPL-1 został złożony wcześniej, na potrzeby innych podatków, to zachowa ważność również dla celów akcyzy. Od 1 stycznia 2022 r. w formie elektronicznej trzeba będzie też prowadzić ewidencje akcyzowe.

Także kwartalne

Pojawią się deklaracje kwartalne, które również trzeba będzie składać przez internet (nowy art. 24e ustawy o podatku akcyzowym). Po raz pierwszy trzeba to będzie zrobić już za III kwartał br., ale dopiero do 25 listopada 2021 r. (czyli do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale).
Kwartalne deklaracje będą dotyczyć wyrobów:
■ objętych zwolnieniem z akcyzy (z pewnymi wyjątkami), oraz
■ wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, a więc opodatkowanych zerową stawką akcyzy (chodzi o wyroby objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w praktyce będzie to dotyczyć np. podatników składujących w składzie podatkowym wyroby dla przemysłu chemicznego).
W deklaracjach kwartalnych trzeba będzie podać główne dane dotyczące wyrobów objętych akcyzową preferencją (np. informacje o kodzie CN, kwocie potencjalnego podatku do zapłaty, gdyby podatnik nie korzystał z preferencji). Dane te pozwolą Ministerstwu Finansów na śledzenie wysokości preferencji akcyzowych.
Podatnicy, którzy wykorzystują zarówno wyroby opodatkowane, jak i wolne od podatku, będą musieli składać, tak jak dotychczas, deklaracje miesięczne (choć już elektronicznie).

Uszczelnienie w autach

Od lipca zmienią się też regulacje dotyczące aut osobowych. Dziś akcyzie podlega:
a) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w kraju;
b) wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w kraju;
c) pierwsza sprzedaż auta osobowego niezarejestrowanego wcześniej w kraju (wyprodukowanego w Polsce bądź nabytego za granicą, od którego nie zapłacono wcześniej akcyzy).
Od lipca katalog zostanie poszerzony. Zgodnie z nowym art. 100 ust. 1a akcyza będzie należeć się fiskusowi również od:
■ przeróbek konstrukcyjnych, które zmienią sprowadzony z zagranicy samochód ciężarowy lub dostawczy w auto osobowe (w praktyce powstają w ten sposób głównie kampery i auta dla ekip budowlanych);
■ nabycia lub posiadania niezarejestrowanego wcześniej w Polsce samochodu osobowego, jeśli fiskus nie będzie mógł ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, albo nie ustali, że akcyza od auta została zapłacona.
Z kolei każdy, kto będzie chciał zarejestrować sprowadzone z zagranicy auto ciężarowe, pojazd specjalny lub furgon, będzie musiał przedstawić w starostwie:
■ potwierdzenie opłaty akcyzy;
■ zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku zapłaty akcyzy;
■ zaświadczenie potwierdzające, że sprowadzony z zagranicy samochód ciężarowy bądź dostawczy korzysta ze zwolnienia z akcyzy.
Obecnie takie dokumenty należy przedstawić wyłącznie przy rejestracji aut osobowych. Zmiana wynika z nowego art. 72 ust. 1 pkt 6a prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

Przeróbki konstrukcyjne

Przeróbki konstrukcyjne zostaną opodatkowane już od 1 lipca br., ale obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie dopiero od 1 lipca 2022 r. Wtedy to właściciele przerobionych samochodów (np. na kampery, auta dla ekip budowlanych) będą musieli (do 15 lipca 2022 r.) zadeklarować akcyzę od zmian konstrukcyjnych dokonanych od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Podatek z tego tytułu będą musieli wpłacić do 31 lipca 2022 r.
Wysokość należnego podatku znana będzie dopiero w lipcu przyszłego roku. Z nowych przepisów (art. 104 ust. 6a i ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym) wynika bowiem, że podstawą opodatkowania dla przeróbek konstrukcyjnych będzie średnia cena rynkowa przerobionego auta, ustalona na 1 lipca 2022 r.
Co jeśli podatnik najpierw dokona przeróbek, a potem sprzeda pojazd? Z art. 78 ust. 2 pkt 2 prawa o ruchu drogowym wynika, że właściciel auta osobowego, które powstało na skutek dokonania przeróbek konstrukcyjnych w zagranicznym aucie ciężarowym lub dostawczym, ma 30 dni na powiadomienie starosty o przeróbkach.
Z kolei zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowana jest „pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym”, jeśli został on wyprodukowany w Polsce bądź nabyty za granicą, ale przy jego sprowadzeniu do kraju nie zapłacono daniny.
To oznacza, że jeśli minie 30 dni od dokonania przeróbek i starosta zostanie o nich powiadomiony, właściciel będzie sprzedawał zarejestrowane w Polsce auto osobowe, a więc akcyza powinna zostać wpłacona od przeróbek konstrukcyjnych według średniej ceny rynkowej auta osobowego ustalonej na 1 lipca 2022 r. Jeśli natomiast sprzedaż nastąpi wcześniej (przed upływem 30 dni i powiadomieniem starosty), to sprzedawane będzie niezarejestrowane w kraju auto osobowe, a więc sprzedawca będzie musiał zapłacić akcyzę najpóźniej do 25. dnia następnego miesiąca od transakcji. Jeśli tego nie zrobi, obowiązek przejdzie na nabywcę. ©℗

Mija termin na centralną rejestrację w akcyzie

Dziś, czyli 30 czerwca, upływa termin na przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych bądź też aktualizację złożonego już zgłoszenia o niewymagane wcześniej dane. Kto zaniedba ten obowiązek, nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych. Podmioty zużywające niebędące osobami fizycznymi (np. jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja) nie mogłyby w takim wypadku nabywać wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie (np. paliw żeglugowych i lotniczych oraz gazu LPG). Zarówno zgłoszenie, jak i jego aktualizacja mogą być złożone wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 lipca