Producent rolny nie będzie musiał potwierdzać zgodności z oryginałem kopii faktur VAT dołączanych do wniosku o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Będzie mu także przysługiwał zwrot podatku w przypadku biopaliwa.
Takie zmiany przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który trafił do Sejmu.
Rolnik, który zabiega o zwrot pieniędzy, musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, na których prowadzi prace rolne. Do wniosku musi dołączyć faktury dokumentujące zakup paliwa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji obliczy na podstawie przedstawionych faktur, jaki zwrot należy się podatnikowi, mnożąc ilość zakupionego oleju przez stawkę, która w 2013 r. wynosi 0,95 zł/l.
Gmina wypłaci jednak maksymalnie kwotę obliczoną według wzoru: 81,70 zł x liczba ha użytków rolnych (tyle wynosi limit zwrotu na cały 2013 r.). Jeżeli rolnik ma grunty w różnych gminach, aby uzyskać zwrot akcyzy w pełnej wysokości, musi złożyć kilka wniosków i dołączyć do nich kopie faktur poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu gminy lub miasta. Takie poświadczenie kosztuje 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. W praktyce często zdarza się, że koszt złożenia wniosku jest wyższy niż żądany zwrot podatku. Po wejściu w życie nowelizacji rolnik złoży w urzędzie zwykłe ksero faktury i nie będzie uiszczał żadnych opłat.
Do katalogu paliw, w przypadku których rolnik może się ubiegać o zwrot akcyzy, nowelizacja dołącza biopaliwa. Będą traktowane na takich samych zasadach jak olej napędowy.
Nowelizacja przewiduje też ograniczenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o zwrot akcyzy. Wniosku nie będą mogli złożyć rolnicy prowadzący działalność w formie spółek, gdy ich firma będzie znajdować się w trudnej sytuacji finansowej (projekt wymienia szczegółowe kryteria).
Kiedy i ile można otrzymać
Każdy producent rolny może dwa razy w roku w ustalonych terminach złożyć wniosek o zwrot akcyzy. Jeżeli jednak za pierwszym razem wykorzysta cały limit na dany rok (w tym roku 81,70 zł x liczba ha użytków rolnych), w drugim terminie nie może zabiegać o pieniądze. Zwrotu dokonuje gmina, do której złożono wniosek.
W 2013 r. wnioski można składać:
● od 1 lutego do 28 lutego (zwrot z faktur na olej kupiony od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.),
● od 1 sierpnia do 31 sierpnia (zwrot z faktur na olej kupiony od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.).