Wystarczy, że z treści oświadczenia składanego dla celów opodatkowania oleju będzie wynikać, że kupujący nie ma w Polsce adresu zameldowania – wyjaśnił wiceminister finansów Jacek Kapica w odpowiedzi na poselską interpelację.

Chodzi o sytuację, gdy sprzedawca oleju opałowego chce zastosować obniżoną stawkę akcyzy. Warunkiem jest odebranie od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu oleju właśnie do celów opałowych. W treści takiego pisma powinny się znaleźć m.in. adres zameldowania nabywcy (bądź zamieszkania, jeśli jest inny niż zameldowania) oraz PESEL. Przepisy mówią jasno – jeśli dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, sprzedawca musi stosować podwyższoną akcyzę albo odmówić sprzedaży (art. 89 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.).

Problem może się pojawić, gdy kupującym jest obcokrajowiec – właściciel nieruchomości położonej w Polsce ogrzewanej olejem opałowym, który nie ma nadanego PESEL, a więc nie może go podać w oświadczeniu. Z interpelacji poselskiej (nr 25099/14) wynika, że organy podatkowe kwestionują w takich sytuacjach niższą stawkę akcyzy.

Zdaniem wiceministra Jacka Kapicy niesłusznie. Według MF należy zgodzić się z tym, że obcokrajowiec może nie być w stanie podać w oświadczeniu PESEL. W takiej sytuacji – wyjaśnił wiceminister – należy w oświadczeniu wpisać np. zdanie o treści: „Brak adresu zameldowania na terytorium Polski”.

Wiceminister zapewnił, że sporządzone w ten sposób oświadczenie będzie spełniać wymogi, będzie zatem kompletne, a dane w nim zawarte będą się zgadzać z tymi, które wynikają z dokumentu tożsamości kupującego.

Jacek Kapica dodał, że organy podatkowe wiedzą o takim stanowisku Ministerstwa Finansów. Podkreślił przy tym jednak, że przepisy nie dają ministrowi finansów uprawnienia do oceny i ingerencji w postępowania toczące się przed organami podatkowymi. Jeśli podatnik nie zgadza się z ustaleniami organów celnych, to może odwołać się od decyzji. Organ drugiej instancji, rozpatrując sprawę, ponownie oceni cały zebrany materiał dowodowy oraz prawidłowość postępowania kontrolnego. Jeśli odwołanie nie poskutkuje, decyzję można zaskarżyć do sądu.

Opodatkowanie paliwa do celów napędowych i grzewczych

Stawka akcyzy wynosi:

● 1196,00 zł/1000 l – na olej napędowy

● 232,00 zł/1000 l – na olej opałowy

W cenie oleju napędowego zawarta jest opłata paliwowa – 262,52 zł/1000 l, zatem łączne obciążenie podatkowe oleju napędowego to 1458,52 zł/ 1000 l, a różnica opodatkowania oleju opałowego i oleju napędowego to łącznie aż 1226,52 zł/1000 litrów.