Od 2016 r. obowiązuje zwolnienie z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych. Mogą z niego skorzystać tylko podmioty, które posiadają koncesję w zakresie energii elektrycznej wydaną na gruncie prawa energetycznego.Ze wszystkich procesów ustawa o akcyzie definiuje jedynie procesy mineralogiczne. Są to procesy sklasyfikowane w statystycznej nomenklaturze unijnej NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych”.
Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów produkcja z klasyfikacji NACE jest pojęciem szerszym niż sam proces, dlatego nie cała produkcja przedsiębiorstwa zajmującego się np. produkcją płytek będzie podlegać zwolnieniu, lecz jedynie te czynności, które służą bezpośrednio wytworzeniu produktu gotowego (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2016 r., nr IBPP4/4513-238/15/EK). To oznacza, że energia zużywana podczas takich czynności jak pozyskanie surowca, jego kruszenie, mielenie i innych, związanych z przygotowaniem surowca do produkcji, oraz jego suszenie i magazynowanie nie będzie mogła być zwolniona z akcyzy. Podobnie – czynności związane z załadunkiem i pakowaniem wyrobów gotowych.
ikona lupy />
Dominika Cabaj doradca podatkowy, partner w kancelarii Cabaj Kotala / Dziennik Gazeta Prawna
Pozostałe procesy definiowane są przez ministra w oparciu o opracowania branżowe i naukowe. Dotyczy to zarówno procesu metalurgicznego (np. interpretacja z 6 kwietnia 2016 r., nr IBPP4/4513-15/16/EK), elektrolizy (interpretacja z 22 marca 2016 r., nr IBPP4/4513-232/15/LG), jak i redukcji. Ta ostatnia to proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia (interpretacja z 9 grudnia 2015 r. nr IBPP4/4513-113/15/MK).
Ważne jest, że we wszystkich procesach zwolnienie dotyczy, zdaniem ministra, wyłącznie tych czynności, które obejmują samą fazę przekształcania surowca w produkt gotowy. Wszystkie czynności przygotowawcze surowca i obróbki produktu gotowego (poza obróbką stali) nie będą się kwalifikować do zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej, która jest zużywana w ich trakcie.