Rząd przyjął założenia do projektu zmian w Ordynacji podatkowej, który dotyczy międzynarodowej wymiany informacji. Z czego wynikają te nowe regulacje?

Podatnicy wykonujący transakcje międzynarodowe w ramach Unii Europejskiej, muszą liczyć się z tym, że zagraniczne organy podatkowe będą je coraz skuteczniej kontrolować w porozumieniu z polskimi organami skarbowymi. Przyjęty projekt założeń, zmieniający zasady wymiany informacji między organami podatkowymi z różnych krajów członkowskich, dostosowuje nasze przepisy do dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. Celem zmian jest stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie podatków od dochodów i majątku.

Jakie to będzie miało konsekwencje dla podatników?

Organy podatkowe z różnych krajów będą mogły łatwiej przystąpić do kontroli wielostronnych, które służą skutecznemu wykrywaniu nieprawidłowości związanych z transakcjami międzynarodowymi. W celu usprawnienia wymiany informacji będzie można wyznaczyć do dokonywania czynności konkretnych pracowników tych organów, a nie jak dotychczas tylko dyrektora izby skarbowej czy urzędu kontroli skarbowej. Co więcej, zagraniczni urzędnicy, którzy prowadzą czynności kontrolne, będą mogli uczestniczyć osobiście w kontrolach prowadzonych przez polski organ.

Jakich jeszcze należy spodziewać się zmian?

Określone zostaną terminy na realizację czynności przez polski organ zapytany o informację przez podmiot zagraniczny. Ponadto uproszczeniu ulegnie procedura doręczania informacji – zamiast przesyłania za pośrednictwem obcych władz, pisma będą doręczane bezpośrednio do zainteresowanego urzędnika pocztą lub elektronicznie.

Regulacje te mają charakter techniczny i dotyczą wyłącznie relacji między organami podatkowymi. Niemniej jednak skutkiem ich wprowadzenia będzie usprawnienie transgranicznej wymiany informacji podatkowych. Zwiększy się zatem liczba prowadzonych w ten sposób spraw, a tym samym prawdopodobieństwo, że podatnik dokonujący międzynarodowych transakcji będzie badany także przez zagraniczne organy podatkowe.