ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu ustawy o zmianie m.in. ustawy o VAT. Zostaną wprowadzone nowe regulacje dla rozliczania VAT od energii elektrycznej, gazu, a także energii cieplnej i chłodniczej. Z czego wynikają te zmiany?

SZYMON PARULSKI*:

Konieczność zmian wynika z obowiązku implementacji przez Polskę do końca 2010 r. postanowień dyrektywy Rady 2009/162/UE, która to dyrektywa zmienia postanowienia dyrektywy 112 VAT. Zmiany wynikające z obowiązku dostosowania polskich przepisów o VAT do postanowień prawa wspólnotowego obejmują rozszerzenie szczególnych zasad rozliczania VAT od energii elektrycznej i gazu oraz energii cieplnej i chłodniczej.

O jakich szczególnych rozwiązaniach mówimy?

Od 1 stycznia 2005 r. energia elektryczna i gaz dostarczane z innego państwa członkowskiego odpowiednio w systemie gazowym i systemie elektroenergetycznym są opodatkowane według szczególnych zasad w miejscu siedziby nabywcy. Takie rozwiązanie zapewnia efektywne opodatkowanie gazu i energii elektrycznej w państwie konsumpcji. W związku z tym, że szczególne zasady opodatkowania nie dotyczyły energii cieplnej i chłodniczej, ustawodawca wspólnotowy, a za nim również polski, obejmą tymi szczególnymi zasadami transgraniczną dostawę energii cieplnej i chłodniczej. Dodatkowo usługa dostępu do sieci energii cieplnej i chłodniczej będzie opodatkowana na takich samych zasadach jak dostęp do systemu elektroenergetycznego.

Kto powinien zainteresować się nowymi przepisami?

Mając na uwadze fakt, że transgraniczna dostawa energii cieplnej i chłodniczej nie jest tak powszechna jak dostawy gazu czy energii elektrycznej, praktyczne konsekwencje tych zmian będą ograniczone. Niemniej zmiany mogą w praktyce dotyczyć takich sytuacji, kiedy to elektrociepłownia z jednego kraju będzie zasilała odbiorców przygranicznych z innego państwa, np. z Polski do Niemiec lub Czech.

Inne zmiany dotyczą rozszerzenia szczególnych zasad opodatkowania gazu.

To prawda. Obecnie szczególne zasady dotyczą jedynie gazu dostarczanego za pośrednictwem systemu gazowego. Po nowelizacji ustawy o VAT zmiany te będą obejmowały dostawy również za pośrednictwem statków, które gaz skroplony będą przemieszczały drogą morską, a następnie gaz będzie podlegał regazyfikacji w porcie w celu jego dalszej dystrybucji na terenie kraju. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla opodatkowania gazu, jaki będzie dostarczany do budowanego w Polsce gazoportu. W celu zrównania zasad opodatkowania gazu przesyłanego w tradycyjnym systemie gazowym i za pośrednictwem statków zwolnieniu z VAT podlegał będzie również import gazu dostarczanego statkami, pod warunkiem że importowany gaz będzie regazyfikowany do systemu gazowego i dalszej dystrybucji na terenie kraju.

* Szymon Parulski

doradca podatkowy z kancelarii Parulski & Wspólnicy