EWA MATYSZEWSKA

Każda rodzina, która straciła swoich bliskich w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem, otrzyma 40 tys. zł. Czy te pieniądze zostaną opodatkowane?

MAGDALENA KOBOS*

Nie. Od ubiegłego roku świadczenia z tytułu jednorazowej pomocy materialnej, finansowanej ze środków budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, otrzymanej przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego.

Jakie były zwolnienia przed 2009 rokiem?

Do końca 2008 roku obowiązywał próg zwolnienia na poziomie 2280 zł. Jego zniesienie było w zasadzie wprowadzeniem do ustawy stosowanej praktyki każdorazowego wydawania rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku. Obecnie nie ma potrzeby wydawania doraźnych rozporządzeń przez ministra, jak chociażby po katastrofach na terenie MT w Katowicach i w kopalni Halemba.

Pomoc z budżetu jest zwolniona z podatku. Czy takiej samej procedury nie można zastosować przy darowiznach prywatnych?

W prawie podatkowym istnieje rozwiązanie, które sprawdziło się w innych, trudnych sytuacjach. Mam na myśli możliwość zwrócenia się z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego np. o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej. Gdy wartość otrzymanej darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym podatnik może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie wspomnianej ulgi. Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, zatem na udzielenie ulgi podatkowej w tym zakresie musi wyrazić zgodę wójt, burmistrz (prezydent miasta).

*Magdalena Kobos

Ministerstwo Finansów