ROZMOWA

● Projekt rozporządzenia do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego zakłada dodatkowe obowiązki dla małych przedsiębiorców w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej. Jakie to obowiązki?

– Zgodnie z propozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedsiębiorca znajdujący się w przej- ściowych trudnościach finansowych, ubiegając się o pomoc finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, musi spełnić pewne obowiązki dokumentacyjne potwierdzające, że trudności te są przejściowe i mają związek głównie ze spadkiem sprzedaży. Wśród wymaganych dokumentów wymienia się sprawozdania finansowe F0-1 i F0-2. Dla firm nieprowadzących pełnej księgowości zaproponowano inne sprawozdania o podobnym charakterze, do których sporządzenia przedsiębiorca jest zobowiązany.

● Czy mikroprzedsiębiorca na podstawie prowadzonej ewidencji będzie mógł sporządzić sprawozdanie finansowe?

– Przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie ewidencje podatkowe (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) nie mają możliwości na podstawie tych ewidencji sporządzenia sprawozdań o charakterze podobnym do F0-1 i F0-2. Nie mają też obowiązku ich sporządzania. Pozostawienie takiego przepisu w rozporządzeniu mogłoby skutkować, że dla mniejszych pracodawców nieprowadzących pełnej księgowości nie byłoby jasnej sytuacji, jakie rodzaje dokumentów powinni składać, zawierając umowę o wypłatę świadczenia. Mogłoby to być ograniczenie przy ubieganiu się o subsydia przez mniejsze firmy.

● Co należy zmienić w projektowanych rozwiązaniach?

– Trzeba doprecyzować ten przepis, uwzględniając ograniczenia w dokumentacji finansowej mniejszych pracodawców. Przecież chodzi o udokumentowanie, że trudności firmy wynikają z kryzysu, a będzie się je potwierdzać znacznym spadkiem sprzedaży. A takie informacje bez problemu może podać każda firma, prowadząca tylko ewidencje dla celów podatkowych.

● Czy deklaracje PIT zastąpiłyby sprawozdanie finansowe?

– Początkowo Związek Rzemiosła Polskiego wnioskował o takie rozwiązanie. Jednak ostatecznie, po roboczych konsultacjach z MPiPS – związek zaproponował, żeby w przypadku przedsiębiorców nie-prowadzących pełnej rachunkowości były to informacje wynikające z ewidencji podatkowych, tj. dane o przychodach, kosztach i dochodzie (wyciąg z księgi przychodów i rozchodów), o przychodach (wyciąg z ewidencji przychodów). Sądzimy, że ministerstwo uwzględni rozwiązanie zaproponowane przez związek.