KATARZYNA PŁOWENS

konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Frąckowiak


- Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest to, by usługi te były świadczone na rzecz podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym bądź dotyczyły środków transportu używanych głównie do takich przewozów. Przepis ten został wprowadzony do prawa polskiego na podstawie art. 15 pkt 6, 7 i 9 VI Dyrektywy - obecnie art. 148 lit. e)-g) Dyrektywy 2006/112/WE. Brak ustawowej definicji określenia: głównie na trasach międzynarodowych, powoduje poważne wątpliwości interpretacyjne zarówno u podatników, jak i organów podatkowych.

Co brak tej definicji oznacza w praktyce?

- Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-382/02 uznał, że użyty w dyrektywie nieostry zwrot: głównie na trasach międzynarodowych, podlega wykładni ścisłej, która powinna uwzględniać rozbieżności wynikające z różnych wersji językowych. Zdaniem ETS obsługiwanie głównie transportu w ruchu międzynarodowym oznacza, że obsługa ruchu krajowego odgrywa widocznie mniejszą rolę niż działalność międzynarodowa. Niestety, trudno w praktyce ocenić, co oznacza widocznie większa rola transportu międzynarodowego. Problemy są co najmniej trzy: jakie kryterium stosować (np. obrót, liczba połączeń, pasażerogodziny), do jakiego okresu je odnosić (np. poprzedni rok obrotowy, trzy lata czy inny) i jaką skalę przewagi transportu międzynarodowego nad krajowym uznać za wystarczającą (np. 51 proc., 60 proc. czy może 80 proc.). Te wątpliwe kwestie Trybunał pozostawił do rozstrzygnięcia sądom krajowym, podkreślając, że w ramach tej oceny sądy mogą uwzględnić wszystkie czynniki, które wskazują na znaczenie danego rodzaju transportu, a w szczególności obrót.

Jak te zasady są interpretowane przez polskie organy podatkowe?

- Pogląd o konieczności kompleksowej oceny przewagi transportu międzynarodowego nad krajowym - z odwołaniem się do omówionego wyroku ETS - jest prezentowany także w indywidualnej interpretacji ministra finansów z 30 stycznia 2008 r. (nr ITPP2/443-160/07/AF).

Tak więc podatnik nadal pozostaje w niepewności, gdyż zastosowanie poszczególnych kryteriów może u niego prowadzić do sprzecznych rezultatów (np. wówczas gdy przewoźnik wykona w danym okresie 50 lotów na terenie kraju i pięć lotów za granicę, a obrót z pięciu lotów międzynarodowych będzie zdecydowanie przekraczał obrót z lotów krajowych). Pozostaje czekać na ukształtowanie się praktyki organów podatkowych i sądów w tej kwestii.