Zgodnie z artykułem 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki miesięczne od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (zaliczki kwartalne natomiast – do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka). Począwszy od rozliczeń za 2012 rok, także zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku, przy czym faktycznie, jeżeli przed tym dniem podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 ustawy o PIT, zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał nie uiszcza się.

Wydaje się zatem, że skoro ustawodawca w artykule 44 ust. 6 ustawy o PIT odwołuje się wprost do zasad określonych w art. 45 ustawy o PIT, podatek wynikający z rocznego zeznania podatkowego może zostać zapłacony – bez konsekwencji uiszczenia dodatkowych odsetek – do 30 kwietnia. W tym bowiem terminie podatnicy są obowiązani, co do zasady, wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Konkludując, złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2012 rok w terminie do 20 stycznia 2013 r. zwalnia podatnika z obowiązku uiszczenia zaliczki za grudzień (IV kwartał) 2012 r. Jednocześnie należny podatek wynikający z tego zeznania może zostać zapłacony do 30 kwietnia 2013 r. W oparciu o artykuł 25 ust. 1a oraz art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych analogiczne regulacje odnoszą się także do podatników odprowadzających CIT.