Międzynarodowy Standard Rachunkowości 24 ma na celu zapewnienie, aby sprawozdania ujawniały informacje niezbędne do zwrócenia uwagi na prawdopodobieństwo, że na sytuację finansowa bądź wynik jednostki mogą wpływać: istnienie podmiotów powiązanych oraz transakcje i nierozliczone salda, w tym – zobowiązania z takimi podmiotami.

Aktualnie podmiotami powiązanymi są: podmiot prawny, osoba fizyczna lub bliski członek rodziny, jeżeli osoby te sprawują kontrolę lub wywierają znaczny wpływ na jednostkę sprawozdawczą, oraz osoba z personelu kierowniczego, np. członek zarządu, rady nadzorczej lub dyrektor departamentu, działu.

Zgodnie z MSR 24, jednostka ujawnia transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w wyniku których przekazywane są zasoby lub świadczone usługi, udzielane świadczenia kapitałowe, zaciągane zobowiązania lub udzielane gwarancje lub poręczenia, niezależnie od tego, czy transakcje są odpłatne.

Zaproponowana zmiana doprecyzowuje wymogi identyfikacji i ujawniania w sprawozdaniach transakcji z podmiotami powiązanymi. Przykładem jest firma menedżerska/konsultingowa, założona i kontrolowana przez kadrę kierowniczą jednostki sprawozdawczej, która świadczy usługi zarządcze na rzecz tej jednostki.

Propozycja rozszerza definicję jednostek powiązanych o jednostki świadczące usługi zarządzania i wprowadza wymóg osobnego ujawnienia kosztów związanych z tymi usługami.

Jeżeli zmiany wejdą w życie, jednostka sprawozdawcza nie będzie informować o wynagrodzeniu należnym lub zapłaconym przez jednostkę świadczącą usługi zarządzania jej pracownikom lub dyrektorom w zakresie opisanym w par. 17 MSR 24 (tj. w podziale na krótkoterminowe świadczenia pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe).