Zagadnienie prawne przedstawione całej Izbie NSA brzmiało: czy w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten, kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. Cała Izba NSA podjęła następującą uchwałę: w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. Podjęta przez całą Izbę NSA uchwała wzbudziła spore kontrowersje w samym składzie orzekającym. Na 21 sędziów za podjęciem uchwały głosowało 13 sędziów, natomiast aż 8 zgłosiło zdania odrębne.

Co spowodowało tak mocny brak wspólnego poglądu na rozważane zagadnienie? Otóż przedmiotowa uchwała, chociaż odnosi się tylko do zagadnienia nadpłaty w podatku akcyzowym pobieranego od dystrybucji energii elektrycznej, przez nową wykładnię art. 72 Ordynacji podatkowej zmienia sytuację podatnika starającego się o zwrot nadpłaty. Otóż uchwała ta wprowadza do polskiego prawa nową przesłankę, której spełnienie jest niezbędne do zwrotu nadpłaty. Jest to konieczność poniesienia przez podatnika uszczerbku majątkowego przy zapłacie podatku, rozumianego jako nieprzerzucenie kosztu podatku przez podatnika na swoich kontrahentów, co w działalności gospodarczej jest dążeniem każdego podatnika, nie tylko w zakresie podatków pośrednich, ale także bezpośrednich. Obecnie podatnik, który będzie się starał o zwrot nadpłaty powinien – zgodnie z tą uchwałą – wykazać, że koszt podatku nie przerzucił na swoich kontrahentów.