Należy pamiętać, żeby badać nie tylko same umowy, ale także protokoły do nich, o czym organy podatkowe często zapominają, np. zgodnie z art. 12 ust. 2 umowy polsko-francuskiej podatek zryczałtowany od należności licencyjnych wypłacanych przez podmiot polski podmiotowi będącemu rezydentem francuskim wynosi 10 proc. Natomiast art. 12 ust. 4 tej umowy stanowi, że należności licencyjne to wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, do patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).

W praktyce może się jednak zdarzyć, że francuski podatnik świadczy usługi mieszczące się w zakresie porad, kontroli lub nadzoru lub usługi związane z badaniami, studiami lub poszukiwaniami o charakterze naukowym lub technicznym, o których to mowa w pkt. 4 protokołu, stanowiącego integralną część umowy polsko-francuskiej. W takim przypadku w odniesieniu do art. 12 umowy polsko-francuskiej strony tej umowy uzgodniły, że tylko postanowienia art. 7 lub art. 14 – w zależności od przypadku – mają zastosowanie do wynagrodzeń wszelkiego rodzaju płaconych za używanie lub prawo używania wyposażenia przemysłowego, handlowego albo naukowego, za usługi związane z badaniami, studiami lub poszukiwaniami o charakterze naukowym lub technicznym albo za usługi w zakresie porad, kontroli lub nadzoru.

Oznacza to, że wynagrodzenie wypłacone w Polsce opodatkowane powinno być wyłącznie we Francji.