Ustawodawca wprowadził preferencje podatkowe polegające na zastosowaniu obniżonej, stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania niektórych rodzajów dochodu. W szczególności dotyczy to dywidend, które są zwolnione o ile spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o CIT, a nieprzerwany okres posiadania (akcji) udziałów to co najmniej dwa lata. Warunkiem skorzystania m.in. ze wskazanego zwolnienia z opodatkowania dywidendy jest udokumentowanie przez spółkę akcyjną (jako podmiot, który uzyskuje przychody z tytułu dywidendy) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji.

Certyfikat rezydencji wydawany jest na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Wzór certyfikatu określa rozporządzenie ministra finansów z 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. nr 72, poz. 482) – formularz CFR 1. Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki akcyjnej (jeśli spółka akcyjna jest tzw. dużym podatnikiem, wniosek powinien zostać złożony do urzędu zajmującego się obsługą tego typu podatników). Nie istnieje sformalizowany wzór wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji, często jednak urzędy skarbowe standaryzują takie wnioski, aby podatnicy zamieścili w nich dane niezbędne do wydania certyfikatu rezydencji. Certyfikat podlega opłacie skarbowej 17 zł uiszczanej na rachunek odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. Czas oczekiwania na jego wydanie to co do zasady 7 dni.

Trudno zrozumieć przyczyny, jakimi kierował się ustawodawca nakładając obowiązek przedstawienia certyfikatu rezydencji także w przypadku polskich podatników. Wydaje się, że w związku z nowelizacją ustawy o CIT polegającą na rozszerzeniu zakresu zwolnienia z opodatkowania dla dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pominięto zmianę art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o CIT – w konsekwencji obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji został nałożony na polskich płatników dokonujących wypłat na rzecz polskich podatników.

not. EM

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Marcin Mroczek

doradca podatkowy, menedżer w firmie Deloitte.