Sędzia Anna Sokołowska podkreśliła, że odsetki z lokat, bez względu, jaka jest nazwa rachunku, pochodzą z działalności związanej z lokowaniem pieniędzy, a nie z działalności gospodarczej. Ta działalność zgodnie z definicją ustawową dotyczy działalności zarobkowej, wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej.

NSA przyznał rację ministrowi finansów, że rachunków utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych przez podatnika lub spółkę osobową nie można utożsamiać z rachunkami utrzymywanymi w działalności gospodarczej. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy. Nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. płatności za zakupione i sprzedane towary i usługi.

Co ciekawe, w sprawie odsetek z lokat dotyczącej zapytania tego samego podatnika zapadły dwa różne rozstrzygnięcia tego samego sądu wojewódzkiego w Kielcach w odstępie trzech miesięcy. W jednej sprawie WSA uchylił interpretację podatkową, przyznając rację wspólnikowi i podzielając jego argumenty, że lokaty bankowe są utrzymywane w związku z wykonywaną działalnością w spółce. W drugiej zaś utrzymał w mocy zaskarżoną interpretację. NSA, rozstrzygając obie sprawy, przyznał ostatecznie rację organom podatkowym.

19 proc. wynosi stawka podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych

ORZECZNICTWO

Wyroki NSA z 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2644/10, II FSK 1026/11.