W ocenie NSA, jeżeli podatnik udziela upustu, to jest to zdarzenie prawne, które powoduje obniżenie podstawy opodatkowania. Jednak w przepisach nie ma definicji ani premii pieniężnej, ani rabatu. Nie jest sporne, że premia pieniężna wywołuje takie same skutki ekonomiczne jak rabat. Jeśli premia dotyczy jednej czy też wielu transakcji, da się ją powiązać z konkretną transakcją. Wbrew stanowisku ministra finansów polskie przepisy nie zawierają konsekwencji prawnych niezastosowania się do obowiązku korygowania faktur. Przepis mówi tylko o obniżeniu podstawy opodatkowania. Ministerstwo Finansów powinno rozwiązać ten problem, podejmując konkretne inicjatywy legislacyjne.

Michał Borowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, uważa, że uchwała jest kontrowersyjna. Przy uznaniu, że premia pieniężna czy bonus stanowią kategorię transakcji, która w ogóle nie podlega VAT, nie można do tej kategorii transakcji stosować przepisów ustawy o VAT dotyczących rabatów (i korekt). Brak takiej możliwości uzasadnia to, że premia i rabat, choć mają taki sam skutek ekonomiczny, nie są transakcjami tożsamymi.

Uchwała jest wiążąca dla pozostałych składów orzekających.

ORZECZNICTWO

Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 25 czerwca 2012 r. syng. akt FPS 2/12.