Jeśli mieszkanie należące do spółki zostało sprzedane członkowi rodziny jej prezesa w kwocie 5 tys. zł za 1 mkw., gdy wartość rynkowa wynosiła 10 tys. zł, to należy uznać, że powiązanie rodzinne miały wpływ na ustalenie niższej ceny. Spółka zaniżyła podstawę opodatkowania VAT i organy podatkowe słusznie ustaliły spółce wyższą kwotę podatku należnego do zapłaty. Tak uznał NSA.

Sędzia Sylwester Marciniak podkreślił, że z art. 32 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku. Tak będzie, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Tak też było w tej sprawie. Sąd nie uwzględnił argumentów spółki, że między nią a kupującym zawarta została umowa przedwstępna, a następnie umowa przyrzeczona sprzedaży mieszkania o treści odbiegającej od określonej w umowie przedwstępnej. Wobec czasu między podpisaniem umowy przedwstępnej a umowy przyrzeczonej, oraz braku zaangażowania ze strony kupującego środków finansowych zasadne było obniżenie ceny. Sąd potwierdził, że z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT wynika, że obowiązek podatkowy w przypadku dostawy lokali lub budynków powstaje w momencie otrzymania zapłaty, nie zaś w chwili przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, i nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wydania.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 5 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1181/11.