Spółka zapytała ministra finansów o konsekwencje podatkowe w VAT w zakresie uznania, czy aport określonych składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Dla spółki jest to o tyle istotne, że zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) zbycie ZCP nie podlega opodatkowaniu VAT.

Spółka wskazała, że wnoszone przez nią składniki w formie aportu spełniają wszystkie warunki do uznania za ZCP. A przepisy definiują ZCP jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Minister finansów nie zgodził się z tym. Jego zdaniem wnoszone przez spółkę składniki majątkowe nie mają zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Świadczy o tym przede wszystkim to, że w dniu wniesienia aportu zostanie zawarta umowa, na podstawie której spółka będzie korzystała z usług innej spółki w zakresie kadr, usług informatycznych i finansowych, na podstawie tzw. umowy usługowej.

Spółka zaskarżyła interpretację do sądu i sprawę wygrała. Nie ma znaczenia, w ocenie sądu, że spółka w zakresie: kadr, usług informatycznych i finansowych, będzie korzystać z usług zewnętrznych.

Po pierwsze, jeśli działalność produkcyjna spółki była dotychczas prowadzona w oparciu o przedmiot aportu, to pomiędzy składnikami aportu istnieje funkcjonalny związek pozwalający na prowadzenie działalności gospodarczej. Po drugie system księgowy stosowany przez firmę zewnętrzną umożliwia przyporządkowanie do działalności produkcyjnej związanych z nią przychodów i kosztów. Taka struktura może więc samodzielnie realizować zadania gospodarcze.

Tym samym wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że przedmiotem aportu spółki nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa. Spółka ma więc prawo do skorzystania z przepisu, że do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

Tezy te zostały również podtrzymane przez Naczelny Sąd Admnistracyjny, który rozpoznał skargę kasacyjną ministra finansów.

Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że należy wziąć pod uwagę realia rynkowe. W Polsce funkcjonuje obecnie wiele firm świadczących usługi na zasadzie outsourcingu dla podmiotów zagranicznych. Nikt nie kwestionuje tego, że podmioty te nie mają statusu samodzielnych przedsiębiorstw, jeśli nie mają własnych działów księgowych czy informatycznych, ale korzystają z usług zewnętrznych w tym zakresie. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 1589/10.