W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny dyrektor izby skarbowej określił spółce prowadzącej działalność rolniczą dodatkowy podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące.

Na podstawie wyników kontroli skarbowej organ zakwestionował prawo spółki do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup oleju napędowego, ponieważ z opinii biegłego wynikało, że spółka do prowadzonej działalności gospodarczej potrzebowała jedynie połowę ilości zakupionego oleju. Dlatego też w stosunku do pozostałej części oleju, który według fiskusa nie pozostawał w związku z prowadzoną działalnością spółki, spółka nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony.

Biegły powołany przez organ podatkowy określił wielkości zużycia paliwa do prowadzonej przez spółkę działalności, przy posiadanym areale i strukturze zasiewów oraz prowadzonej produkcji zwierzęcej, z uwzględnieniem używanych pojazdów.

Spółka nie zgodziła się z tym i zaskarżyła decyzję do sądu. Podniosła zarzut, że powołany biegły, który opracował opinię w sprawie, jest rzeczoznawcą w zakresie oceny i wyceny pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń technicznych. Nie posiada on jednak wiedzy z zakresu agrotechniki, co jest niezbędne do wyjaśnienia i ustalenia zużycia oleju napędowego.

Sąd przyznał rację spółce. Biegły, który podjął się opracowania opinii, powinien posiadać wiadomości zarówno z zakresu eksploatacji urządzeń i maszyn rolniczych, jak z zakresu agrotechniki czy agrokultury. Ponadto w ocenie sądu zdziwienie budzi to, że biegły, który opracował do sprawy opinię, nie pofatygował się do siedziby spółki, aby chociaż zapoznać się ze stanem technicznym urządzeń, co niewątpliwie ma wpływ na stopień zużycia paliwa w toku pracy.

Rozstrzygnięcie sądu wojewódzkiego podtrzymał również NSA. Sędzia Tomasz Kolanowski podkreślił, że osoba, którą powołał organ podatkowy i na podstawie jej opinii wydał decyzję wymierzającą zobowiązanie w VAT, powinna mieć potwierdzone uprawnienia do orzekania w sprawie agrotechniki. W szczególności powinna to być osoba, która będzie potrafiła odnieść swoją opinię do specyfiki działania konkretnego przedsiębiorstwa. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 1404/10