Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął, od którego momentu interpretacja chroni podatnika w sytuacji, gdy sąd administracyjny uchylił pierwotną interpretację. Rozpatrywana sprawa dotyczyła następującej sytuacji.

Skarżący wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej. Minister finansów nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika zawartym we wniosku. Podatnik wezwał ministra do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd uznał stanowisko skarżącego za prawidłowe, wyrok stał się prawomocny. W konsekwencji minister finansów, związany wyrokiem sądu, wydał drugą interpretację, pozytywną dla podatnika.

Skarżący twierdził, że w opisanej sytuacji ochrona wynikająca z interpretacji rozpoczyna się już w momencie wydania pierwotnej (negatywnej) interpretacji, choć o tej ochronie podatnik dowiaduje się dopiero w momencie uprawomocnienia korzystnego wyroku WSA. Minister finansów uznał natomiast, że ochrona przysługuje podatnikowi dopiero w momencie doręczenia drugiej, pozytywnej interpretacji.

Sąd przyznał rację ministrowi. Uzasadnił, że wynika to z literalnego brzmienia przepisów ustawy z 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.). Zgodnie z art. 14k par. 1 tej ustawy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Sąd wyjaśnił, że z przepisów Ordynacji podatkowej nie da się wyinterpretować stanowiska zgodnego ze stanowiskiem skarżącego. Nie można twierdzić, że druga interpretacja, która w momencie uprawomocnienia wyroku sądu uchylającego pierwotną interpretację nie została jeszcze wydana, weszła już do obrotu prawnego.

Nie można też uznać, że orzeczenie sądu uchylające pierwotną interpretację rodzi jakieś skutki w przeszłości, a więc w okresie przed wydaniem wyroku. Zdaniem sądu ochrona przysługuje podatnikowi dopiero po doręczeniu przez ministra finansów drugiej interpretacji. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 283/11