Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przypomniał, że podatkiem od nieruchomości opodatkowane są nie tylko grunty i budynki, ale również budowle.

Ustawodawca podzielił je na dwie kategorie. Po pierwsze budowlami są obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego niebędące budynkami lub obiektami małej architektury. Po drugie, za budowle uznaje się urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do kategorii budowli – jak orzekł sąd – należy więc zaliczyć również zbiorniki na gaz LPG zlokalizowane przy domu. Zdaniem sądu są to urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyjaśnił, że aby uznać zbiornik za urządzenie budowlane, muszą być spełnione trzy przesłanki. Musi on być związany z obiektem budowlanym, zapewniać możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także posiadać cechy przyłączy i urządzeń instalacyjnych w stosunku do obiektu budowlanego.

Sąd orzekł, że w przypadku zbiornika wszystkie przesłanki zostały spełnione. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Gl 70/11