Postępowanie podatkowe prowadzone wobec osoby zmarłej rażąco narusza prawo – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Jak wyjaśnił sąd, zgodnie z Ordynacją podatkową (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podatnikiem jest strona postępowania podatkowego, gdy z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do którego czynność organu podatkowego się odnosi lub którego interesu prawnego działanie organu dotyczy. Legitymację do występowania w konkretnej sprawie w charakterze strony wyznacza zatem interes prawny wynikający z prawa podatkowego, który opiera się na konkretnej normie prawa materialnego.

Jeśli postępowanie podatkowe było prowadzone przez organ odwoławczy z udziałem osoby zmarłej i w stosunku do osoby zmarłej wydano decyzję podatkową, to organ skierował decyzję do osoby, która nie może być stroną.

Jak orzekł sąd, podatnik będący osobą fizyczną z chwilą śmierci traci zdolność prawną, tj. zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. To oznacza, że w stosunku do takiej osoby nie można wszcząć postępowania podatkowego ani wydać decyzji. Decyzja taka nie wywołuje skutków prawnych.

Z wyroku wynika, że na organie podatkowym ciąży obowiązek ustalenia prawidłowego kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy, oraz ustalenia stron postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Ke 331/10