ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nieodpłatne przekazanie towarów między podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą, nie ma wartości konsumpcyjnej i nie powinno być opodatkowane VAT. Sąd nie zgodził się, że przekazanie majątku likwidowanego podatnika jego wspólnikom jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Taka interpretacja wywoływałaby skutki również przy przekazaniu majątku likwidowanej spółki niemającej osobowości prawnej jej wspólnikom. W konsekwencji powodowałaby, że wydanie majątku w ramach likwidacji handlowej spółki osobowej zostanie opodatkowane dwukrotnie: na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 14 ustawy o VAT. NSA podkreślił, że taka sytuacja jest niedopuszczalna.

W uzasadnieniu wyroku NSA położył nacisk na zasadę neutralności i konsumpcji. Opodatkowaniu VAT podlega, co do zasady, konsumpcja. Dlatego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT należy interpretować tak, aby zapewnić opodatkowanie wszystkich sytuacji, w których przekazanie towaru wiąże się z konsumpcją. Przekazanie towarów, które nie posiadają wartości konsumpcyjnej, nie powinno być opodatkowane.

Wydanie majątku w ramach likwidacji spółki kapitałowej wspólnikowi mającemu osobowość prawną prawie zawsze będzie przekazaniem towarów między dwoma podatnikami. Sąd zauważył, że ponieważ towary te stanowiły część majątku spółki wykorzystywaną przez nią w działalności gospodarczej, to – co do zasady – ich odbiorca prowadzący działalność nie działa jako konsument.

Wyrok sądu dotyczy interpretacji podatkowej. Z pytaniem wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem było miasto (jednostka samorządu terytorialnego). Po zakończeniu inwestycji spółka miała zostać zlikwidowana. Po zaspokojeniu wierzycieli nieupłynniony majątek, w tym należąca do spółki pływalnia z zapleczem, miała przejść na własność jedynego wspólnika, czyli miasta. Organy podatkowe i sąd I instancji uznały, że takie nieodpłatne przekazanie majątku jest dostawą i podlega VAT. NSA uchylił zaskarżone orzeczenie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 59/08