ORZECZENIE

Cena, po której sprzedano nieruchomość w przetargu, nie jest automatycznie ceną rynkową. Organ podatkowy, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, może zatem ustalić cenę rynkową według innych metod. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych organ może powołać biegłego do wyceny przedmiotu czynności cywilnoprawnej.

W omawianej sprawie spółka kupiła od przedsiębiorstwa państwowego nieruchomość za prawie 7 mln zł. Wcześniej przedsiębiorstwo zorganizowało cztery przetargi, których przedmiotem była nieruchomość, jednak nie wyłoniono zwycięzcy. Przedsiębiorstwo odstąpiło od przetargu i obniżyło cenę nieruchomości o 1/3. Spółka kupiła nieruchomość po obniżonej cenie i zapłaciła 2 proc. podatku, co zakwestionował organ podatkowy. W sprawie powołano opinie dwóch biegłych, którzy wycenili nieruchomość na ponad 8,3 mln zł, a zatem od tej sumy należało – zdaniem organu – zapłacić podatek. Co więcej, tego samego dnia nabywca nieruchomości sprzedał ją za 10 mln zł.

Sąd uznał więc, że wycena dokonana przez biegłych w drodze oszacowania była prawidłowa i wartość przez nich ustalona jest ceną rynkową, stanowiącą podstawę opodatkowania. Sąd podkreślił, że cena ustalona w przetargu nie jest jedynym weryfikatorem ceny rynkowej. Nie bez znaczenia – zdaniem WSA – był również fakt dalszej sprzedaży nieruchomości tego samego dnia za cenę odpowiednio wyższą.

2 proc. wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych ze sprzedaży nieruchomości

Sygn. akt III SA/Wa 3541/08, nieprawomocny