Pracując nad zmianami w Ordynacji podatkowej i innych ustawach, posłowie komisji, wbrew woli Ministerstwa Finansów, przyjęli w środę dwie poprawki PiS dotyczące ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pierwsza z poprawek spowoduje, zdaniem MF, że utrzymane zostaną obecne wątpliwości związane ze stosowaniem zabezpieczenia na majątku podatnika w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny.

Resort finansów opowiadał się za tym, aby z przepisów jasno wynikało, że w takim przypadku zabezpieczenie jest kontynuowane Wskutek poprawki uchylenie decyzji będzie mogło spowodować uchylenie zabezpieczenia, ale organ kontynuujący postępowanie ustanawiałby je na nowo.

Druga przyjęta przez komisję poprawka powoduje wykreślenie z projektu przygotowanego przez rząd przepisu umożliwiającego uchylenie zabezpieczenia, jeżeli w terminie 3 miesięcy od jego ustanowienia nie został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji. Organ mógłby ten termin jednak przedłużyć o kolejne 3 miesiące.

Odrzucona została natomiast poprawka PiS ograniczająca liczbę sytuacji, w których decyzji podatkowej mógłby zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z projektem decyzje takie nie będą natychmiast wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Rygor wykonalności będzie nadawany m.in. w sytuacji, gdy zobowiązanie może się przedawnić przed zakończeniem postępowania podatkowego.

Projekt przewiduje też, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej niż po 7 dniach od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli.

Najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli płacić podatki gotówką, a nie tylko w formie przelewu, jak przewidują obecne przepisy

Projekt ponadto zakłada, że prowadzący działalność gospodarczą będą mogli opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w formie przekazu pocztowego. Dotychczas płatność ta mogła być dokonywana w formie polecenia przelewu.

W projekcie również uregulowano zasady udostępniania komornikom sądowym informacji podatkowych. Dotychczas koszty związane z przekazywaniem takich informacji przez organy podatkowe, pokrywane były z budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że informacje te będą udostępniane odpłatnie.